The Faculty of Physics
The Department Members Working paper Teaching materials Education students

The main lecture courses

БАКАЛАВРИ

1. Методи спектральних досліджень. - бакалаври, 90 годин.

Викладаються відомості про теорию, будову, основні характеристики оптичних спектральних приладів, включаючи прилади високої роздільної здатності ; розглядаются джерела оптичного випромінювання, методи фільтрації випромінювання, детектування світла, методи сучасної лазерної спектроскопії.

Завантажити: анотація та робоча програма курса; конспект лекції.

2. Спектроскопія атомів та молекул. - бакалаври, 72 години.

Мета та задачі : ознайомити студентів оптичної спеціалізації з основами теорії атомної та молекулярної спектроскопії, основними типами спектрів атомів та молекул ; ця навчальна дисципліна є теоретичною основою для вивчення наступних дисциплін "Практична спектроскопія", "Люмінесценція", "Фізика лазерів".

Завантажити: анотація та робоча програма курса; конспект лекції.

3. Кристалооптика. - бакалаври, 36 годин.

Розглядаються закономірності та явища, що супроводжують розповсюдження світла в анізотропних середовищах, викладання ведеться на основі теорії Максвела, оптичні властивості пов'язуються з симетрією кристалічної гратки, розглядаються методи отримання та аналізу поляризованного світла, ефекти наведенної анізотропії та оптичної активності.

Завантажити: анотація та робоча програма курса; конспект лекції.

4. Спектроскопія твердого тіла. - бакалаври, 54 години.

Лекційний курс, що знайомить з теорією спектрів твердих тіл, з методами їх дослідження і з їх застосуванням ; на основі теорії коливань, квантової механіки та теорії груп викладаються основи фононного і електронного спектрів кристалів, фізика екситонів в напівпровідниках і діелектриках, приводяться експериментальні методи визначення оптичних характеристик кристалів.

Завантажити: анотація та робоча програма курса; конспект лекції.

5. Нелінійна оптика. - бакалаври, 54 години.

Викладаються основні явища у середовищах з квадратичною і кубічною поляризацією, їх опис за допомогою три- та четирьоххвилевої взаємодії, різні явища самовпливу світла у речовині (самофокусування, оптичні солітони та ін.), практичне застосування в нелінійній спектроскопії і при генерації гармонік.

Завантажити: анотація та робоча програма курса; конспект лекції.

6. Квантова електроніка. - бакалаври, 36 годин.

Розглядаються принцип підсилення світла атомами, умови генерації в лазері, теорія оптичних резонаторів, спектри генерації, просторові характеристики лазерного випромінювання, стаціонарна та імпульсна генерація, кратко розглядаються основні характеристики різноманітних лазерів.

Завантажити: анотація та робоча програма курса; конспект лекції.

МАГІСТРИ

1. Основи люмінесценції. - магістри, 36 годин.

Розглянуті основи теорії випромінювання світла, потужність люмінесценції атомів, енергетичний та квантовий вихід, кеінетика, стоксова та антістоксова люмінесценція, флюоресценція та фосфоресценція, термолюмінесценція, зв'язок між спектрами поглинання, збудження та люмінесценції, поляризація люмінесценції.

Завантажити: анотація та робоча програма курса; конспект лекції.

2. Техніка лазерів. - магістри, 18 годин.

Викладаються питання про будову, особливості випромінювання різноманітних лазерів : твердотільних, газових (атомарні, йонні, молекулярні, хімічні), рідинних (на барвниках), лазери на центрах забарвлення, особлива увага приділяється дуже поширеним напівпровідниковим лазерам , наводяться приклади реалізації рентгенівських лазерів і лазерів на вільних електронах.

Завантажити: анотація та робоча програма курса; конспект лекції.

3. Оптика тонких плівок. - магістри, 36 годин.

Викладається теорія для опису оптичних характеристик одношарових та багатошарових плівок , методи розрахунків їх спектральних та кутових залежностей, методи синтезу багатошарових покриттів, їх модельний опис як "фотонних кристалів", методи вимірювання оптичних сталих різними методами.

Завантажити: анотація та робоча програма курса; конспект лекції.

4. Люмінесценція і фотопровідність у напівпровідниках. - магістри, 18 годин.

Викладається зонна теорія і теорія оптичних властивостей напівпровідників, теорія нерівноважних процесів (люмінесценції і фотопровідності) у напівпровідниках. Розглядаються практичні застосування люмінесценції для створення світлодіодив і лазерів, фотопровідності для приймачів світла.

Завантажити: анотація та робоча програма курса; конспект лекції.

5. Загальний курс лекцій для магістрів : "Фізика дисперсних систем", частина цього курсу "Фотоіндуковані ефекти в тонких плівках хлористого срібла, які містять дисперговане срібло". - 18 год.

Порівнюється випадок фотоемульсій з фоточутливістю плівок, розглянуто механізм їх фоточутливості, метод приготування плівок та дослідження їх оптичних спектрів, ефекти, пов'язані з плазмовим електронним резонансом (створення полоси поглинання, дихроїзм, "фотоадаптація"), індуковані монохроматичним поляризованим лазерним світлом періодичні структури та можливі їх застосування.

Завантажити: анотація та робоча програма курса; конспект лекції.

 

Список робіт спеціального практикуми для студентів 3-го курсу
(бакалаври)

Спектральний аналіз
1. Градуювання універсального монохроматора УМ-2
2. Дослідження основних характеристик призового спектрографа
3. Експериментальне дослідження спектру ртуті
4. Якісний спектральний аналіз сплавів фотографічним методом
5. Напівкількісний аналіз легованих сталей за допомогою стилоскопу СЛ-11

Двопроменева інтерференція
1. Вимір показників заломлення газів за допомогою інтерферометра Жамена.
2. Вивчення дуплетної структури спектральної лінії ртуті за допомогою інтерферометра
3. Вимір товщини шарів і малих радіусів кривизні сферичних і циліндричних лінз за допомогою мікроінтерферометра Лінніка МИИ-4.
4. Визначення концентрації повареної солі за допомогою інтерферометра Релея
5. Дослідження двопроменезаломлення в кристалах.

Список робіт спеціального практикуму для студентів 4-го курсу
(бакалаврів)

Спектральний аналіз.
1. Експериментальне вивчення властивостей фотопластинок.
2. Кількісний спектральній аналіз металевих сплавів методом трьох еталонів.
3. Дослідження спектра комбінаційного розсіювання ССL4.
4. Дослідження коефіцієнту поглинання розчинів і твердих тіл на спектрофотометрі
5. Ексітонний спектр поглинання плівок CuJ
6. Спектральні характеристики фотоелементів і фотоопорів.
7. Визначення надтонкої структури зеленої лінії ртуті за допомогою еталона Фабрі-Перо.
8. Дослідження ефекту Зейємана за допомогою еталона Фабрі-Перо.

Металооптика і кристалооптика.
1. Аналіз еліптично поляризованого світла.
2. Вивчення оптичних сталих телуру методом Евері.
3. Визначення оптичних сталих міді методом відновлення лінійної поляризації при багаторазовому відбитті світла.
4. Вимір показника заломлення кристала методом призм

Інтерферометрія і багатопроменева інтерференція
1. Вимір товщини тонких шарів за допомогою ліній рівного хроматичного порядку
2. Інтерференційний метод виміру дисперсії показника заломлення рідни і тонких діелектричних шарів.
3. Просвітлення оптики
4. Виготовлення високовідбуваючих багатошарових діелектричних покриттів і дослідження їхніх оптичних характеристик.
5. Візкосмугові інтерференційні світофільтри
6. Інтерференційний поляризатор

Список робіт практикуму «Фізика лазерів та нелінійна оптика»
для студентів 5-го курсу (магістри)

1. Вивчення пристрою, принципу дії та характеристик випромінювання He-Ne лазера. Вимірювання потужності випромінювання
2. Вивчення просторового розподілу інтенсивності у лазерному промені
3. Дослідження спектрального складу випромінювання Ne-Ne
4. Принцип голографії. Запис голограм по схемі Лейта-Упатнієкса
5. Принцип роботи лазера на барвниках. Лазер на розчині барвника родомін 6G
6. Електрооптичяна модуляція випромінювання
7. Дослідження спектрів поглинання та люмінесценції рубіну
8. Дослідження явища теплового самодефокусування лазерного випромінювання
9. Визначення закономірностей хвильового розповсюдження світла у тонких хвильоводних плівках на основі ефекту формування спонтанних ґраток
10. Малокутове вимушене розсіяння світла у хвильоводних плівках. Полярно-діаграмний аналіз. Вивчення показника заломлення підкладки.
11. Досідження явища формування фотоіндукованих періодичних структур в умовах повного внутрішнього відбуття. Полярно-діаграмний аналіз
12. Фотоіндукований дихроїзм у тонких світлочутливих плівках

Програми виробничих практик і курсових робіт для бакалаврів при їх виконанні на кафедрі розробляються індивідуально для кожного студента керівниками, якими є викладачі кафедри.

Програми науково-дослідної та асистентської практик розробляються керівниками-викладачами кафедри у відповідності з темами дипломних робіт і  педагогічними завданнями, які індивідуально отримують студенти-магістри.

Наукові семінари проводяться по темам випускних робіт бакалаврів (4 курс) і темам дипломних робіт магістрів (5 курс)  з наданням можливості студентам робити доповіді по оглядам наукової літератури, доповідей проміжних та підсумкових результатів робіт, що ними виконуються.