Физический факультет
О кафедре Персональный состав Научные материалы Учебные материалы Абитуриенту

Из истории кафедры

    Кафедру фізики твердого тіла було створено в 1937 році Б.Я. Пінесом, учнем акад. А.Ф.  Іоффе, на той час молодим ученим, та вже відомим своїми піонерськими роботами в галузі структурного аналізу та фізики вогнетривів. Великий талант педагога та дослідника, неповторна творча індивідуальність Б.Я. Пінеса визначили шляхи становлення та розвитку кафедри на десятиріччя.
     У післявоєнні роки кафедра фізики твердого тіла Харківського держуніверситету стала творчим центром для викладачів навчальних закладів, учених, працівників заводських лабораторій, діяльність яких так чи інакше була пов’язана з проблемами фізики твердого тіла. У навчальному процесі кафедри брали участь І.В. Савельєв, автор широковідомого “Загального курсу фізики”, акад. Б.І. Вєркін, чл.-кор. АН УРСР Є.С. Боровик і В.Г. Хоткевич, проф. Б.Н. Есельсон, проф. Й.А. Гіндін.

     За наявності вельми скромного наукового обладнання на кафедрі було виконано значний за обсягом цикл досліджень у галузі термодинаміки твердих розчинів, фізики спікання, фізики тонких плівок і поверхневих явищ, який набув світового визнання. Створені під керівництвом Б.Я. Пінеса конструкції гострофокусних рентгенівських трубок і високотемпературних електронографів було використано багатьма лабораторіями Радянського Союзу, а його “Лекції зі структурного аналізу”, що вийшли трьома виданнями, заслужено зараховують до кращих навчальних посібників із рентгенографії кристалів.
     Після Б.Я. Пінеса кафедру очолив його учень і послідовник проф. А.Ф. Сіренко. У 70-80-х роках на кафедрі набули подальшого розвитку дослідження з фізики міцності та пластичності, поверхневих і релаксаційних явищ, успішно велася винахідницька робота, наукові розробки впроваджувалися на багатьох підприємствах Харкова та Москви (ХТЗ, Турбоатом, ХЕЛЗ, НПО “Квант” й інші). Захищено 3 докторські та 30 кандидатських дисертацій, підготовлено велику кількість спеціалістів для країн Європи, Азії, Африки, Південної та Латинської Америки.
     Нові перспективи для розвитку кафедри відкрилися з приходом до керівництва проф. З.З. Зимана, учня Б.Я. Пінеса молодшого покоління. Ним утворено новий науковий напрям “Фізичні процеси в біоматеріалах”, який активно розвивається, та відкрито нову спеціальність “Фізика твердого тіла”. Видано за грифом МОН України два навчальних посібника ( З.З. Зиман, А.Ф. Сіренко. Основи фізичного матеріалознавства, 2005; З.З. Зиман. Основи структурної кристалографії, 2008), матеріали яких забезпечують викладання більшості навчальних дисциплін кафедри. За короткий термін кафедра посіла передові позиції у створенні, дослідженні та впровадженні в медичну практику нових біоактивних матеріалів для хірургічної ортопедії. Успішно розвивається і традиційна наукова тематика кафедри – дослідження взаємозв’язку між структурою, дифузійними, механічними та релаксаційними властивостями твердих тіл.