Физический факультет

Лазоренко Олег Валерійович

    доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики фізичного факультету Харківського національного університету (ХНУ) імені В. Н. Каразіна, професор кафедри фізики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), член-кореспондент Академії наук Прикладної радіоелектроніки України, Росії та Білорусі;

    Телефон: +38 (057) 707-53-07;
    Адреса: фізичний факультет, пл. Свободи 4, м. Харків, 61022.
    Е-mail: Oleg-Lazorenko@yandex.ua, oleg.v.lazorenko@karazin.ua

    Google Scholar, ORCID, ResearchGate  

Освіта
2010 р. – доктор фізико-математичних наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.03 – радіофізика. Тема дисертації – «Сучасні методи аналізу та обробки надширокосмугових процесів». 2010 р. – професор кафедри фізики ХНУРЕ.
2009 р. – докторантура, кафедра фізики ХНУРЕ.
2008 р. – член-кореспондент Академії наук Прикладної радіоелектроніки.
2007 р. – доцент кафедри фізики ХНУРЕ.
1999 р. – кандидат фізико-математичних наук, Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я Усикова НАН України, спеціальність 01.04.03 – радіофізика. Тема дисертації: «Поширення надширокосмугових радіосигналів у навколоземному космічному просторі».
1996 р. – аспірантура, кафедра космічної радіофізики, Харківський державний університет.
1993 р. – радіофізик, Харківський державний університет, радіофізичний факультет, спеціальність – радіофізика та електроніка. Тема дипломної роботи: «Розробка елементів моделі нелінійних явищ в навколоземному середовищі, викликаних потужним радіовипромінюванням».
Навчальна робота
Лекційні курси: «Комплексний аналіз», «Методи математичної фізики» для студентів 2 – 3 курсів фізичного факультету.
Наукова робота
Наукові інтереси: надширокосмугові (НШС), нелінійні та фрактальні сигнали та процеси, нетрадиційні методи аналізу та обробки сигналів і процесів, нелінійна та фрактальна радіофізика.
Наукові та технічні досягнення: 
1. Проведено моделювання дисперсійних спотворень НШС сигналів, що виникають під час їх поширення в диспергуючих середовища, зокрема, у навколоземному та космічному просторах, а також у міжпланетному середовищі. 
Основне рівняння дистанційного радіозондування (основне рівняння радіолокації) узагальнено на випадок використання НШС сигналів. Враховано можливість виникнення ефекту «електромагнітного снаряду».
З урахуванням можливості виникнення дисперсійних спотворень обчислено параметри радіотехнічних систем дистанційного радіозондування навколоземного та космічного просторів з використанням НШС сигналів.
2. Розвинуто ідею застосування нових нетрадиційних методів аналізу (вейвлет-аналіз, перетворення Вігнера та Чої–Вільямса) для часо-частотної обробки НШС сигналів і процесів. Створено нові види вейвлетів (аналітичні вейвлети Кравченка-Рвачова) і нелінійних інтегральних перетворень класу Коена (перетворення Вігнера-Кравченка та Чої-Вільямса-Рвачова), що ґрунтуються на теорії атомарних функцій.
3. Запропоновано нові класи НШС сигналів і процесів (фрактальні, нелінійні, зі змінною середньою частотою, випадкові та псевдовипадкові), вивчено їх властивості і можливості.
4. Прийнято найактивнішу участь у створенні нових методів аналізу сигналів і процесів, а саме, адаптивного перетворення Фур’є та системного спектрального аналізу.
Підготовка кадрів. Є науковим керівником аспіранта заочної форми навчання О. В. Вишнівецького (спеціальність 01.04.03 – радіофізика), що підготував до захисту дисертаційну роботу «Аналіз сигналів на основі перетворень Вігнера та Чої-Вільямса у методах дистанційного радіозондування геокосмосу».
Наукові публікації:
   Має понад 100 наукових праць, зокрема 2 монографії, 35 наукових статей у провідних вітчизняних і закордонних журналах, серед них 10 замовлених оглядових статей.
Основні публікації:
1.      Лазоренко О. В. Новые параметры для описания сверхширокополосных сигналов и процессов // Радиофизика и электроника. Сборник научных трудов. – 2008. – Т. 13, № 3. – С. 512 – 517.  English version: O. V. Lazorenko. New Parameters Relevant to the Definition of Ultra-Wideband Signals and Processes // Telecommunications and Radio Engineering. – 2009. – Vol. 68, No. 12. – P. 1081 – 1090.
2.      Лазоренко О. В. Использование атомарных функций в Чои-вильямс-анализе сверхширокополосных сигналов // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2009. – Т. 52, № 8. – С. 3 – 12.
3.      Вишнивецкий О. В., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Чои-вильямс анализ нелинейных волновых процессов // Радиофизика и радиоастрономия. – 2009. –Т. 14, № 3. – С. 293 – 303.
4.      Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Сверхширокополосные сигналы и процессы. Монография. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2009. – 576 с.
5.      Лазоренко О. В. Современный анализ и обработка сверхширокополосных процессов // Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.03 – радиофизика. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. – 410 с.
6.      Лазоренко О. В. Современные методы обработки радио- и геофизических сигналов // Матер. конф. молодых ученых «Дистанционное радиозондирование ионосферы», 6 – 9 апреля 2010 г., Харьков. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. – С. 16.
7.      Leonid F. Chernogor, Oleg V. Lazorenko and O. V. Vishnivetsky. Choi-Williams Analysis of the Non-Linear Ultrawideband Signals // In Proceeding. 5th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, 6 – 10 September, 2010, Sevastopol, Ukraine. – Sevastopol, 2010, pp. 105 – 108.
8.      Вишнивецкий О. В., Лазоренко О. В. Вигнер-анализ в задачах космической радиофизики // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Радиофизика и электроника. – 2010. – № 927. – Вып. 16. – С. 89 – 95.3 - Papers\2010 Vestnik KhNU Wigner.pdf
9.      Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Фрактальный анализ в методах дистанционного радиозондирования геокосмоса // Матер. конф. молодых ученых «Дистанционное радиозондирование ионосферы», 12 – 15 апреля 2011 г., Харьков. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – С. 17.
10.     Лазоренко О. В., Потапов А. А., Черногор Л. Ф. Фрактальные сверхширокополосные сигналы. – Глава в кн.: Струков А. В., Потапов А. А., Черногор Л. Ф. и др. Информационная безопасность: методы шифрования / С предисловием акад. Н. А. Кузнецова / Под ред. Е.М. Сухарева. Кн. 7. М.: Радиотехника, 2011. – С. 151 – 187.
11.     Потапов А. А., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Дистанционное радиозондирование поверхности Земли сверхширокополосными сигналами бортовых радаров // Сб. тез. Междунар. симпозиума “Атмосферная радиация и динамика – 2011” (Санкт-Петербург – Петродворец, 21 – 24 июня 2011 г.). – СПб: СПбГУ. – 2011. – С. 63 – 64.
12.     Потапов А. А., Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Особенности основного уравнения радиолокации при дистанционном радиозондировании Земли сверхширокополосными сигналами бортовых радаров низколетящих самолетов // Сб. тез. Междунар. симпозиума “Атмосферная радиация и динамика – 2011” (Санкт-Петербург – Петродворец, 21 – 24 июня 2011 г.). – СПб: СПбГУ. – 2011. – С. 64.
13.     Лазоренко О.В., Потапов А.А., Черногор Л.Ф. Фрактальные сверхширокополосные сигналы – их анализ, синтез и применение в системах защиты информации // Материалы Международной конференции молодых ученых “Математическое моделирование фрактальных процессов, родственные проблемы анализа и информатики” (Нальчик, 05 – 08 декабря 2011 г.).- Нальчик: Изд – во КБНЦ РАН, 2011. С. 162 – 165.
14.     Лазоренко О. В., Потапов А. А., Черногор Л. Ф. Системный спектральный анализ фрактальных сверхширокополосных сигналов и процессов // Матер. XXIII Всероссийской Научн. Конф. «Распространение радиоволн», 22 – 25 мая 2011 г., Йошкар-Ола. – Т. 3. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2011. – С. 111 -- 115.
15.     Лазоренко О.В., Потапов А.А., Черногор Л.Ф. Фрактальные свехширокополосные сигналы: анализ, синтез и траектории их развития в радиолокации и радиофизике //  Сб. докладов XVIII Междунар. НТК “Радиолокация, навигация, связь” (Воронеж, 17 – 19  апреля 2012 г.).- Воронеж: НПФ “Саквоее”, 2012. Т. 2. С. 842 – 874.
16.     Leonid F. Chernogor and Oleg V. Lazorenko. Radar Equation for Ultra-Wideband Signals // In Proceeding. 6th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, 17 – 21 September, 2012, Sevastopol, Ukraine. – Sevastopol, 2012, pp. 34 – 38.
17.     Leonid F. Chernogor and Oleg V. Lazorenko. System Spectral Analysis of Model Ultra-Wideband Signals // In Proceeding. 6th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, 17 – 21 September, 2012, Sevastopol, Ukraine. – Sevastopol, 2012, pp. 243 – 245.
18.     Leonid F. Chernogor and Oleg V. Lazorenko. Wigner Analysis in Problem of Ultra-Wideband Signal Detection with Noise Presents // In Proceeding. 6th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, 17 – 21 September, 2012, Sevastopol, Ukraine. – Sevastopol, 2012, pp. 288 – 290.
19.     Leonid F. Chernogor and Oleg V. Lazorenko. The Modeling of Ultra-Wideband Signals and Processes // In Proceeding. 6th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, 17 – 21 September, 2012, Sevastopol, Ukraine. – Sevastopol, 2012, pp. 246 – 248.
20.     Leonid F. Chernogor and Oleg V. Lazorenko. Wavelet Analysis of Model Fractal Ultra-Wideband signals // In Proceeding. 6th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, 17 – 21 September, 2012, Sevastopol, Ukraine. – Sevastopol, 2012, pp. 291 – 293.
21.     Leonid F. Chernogor and Oleg V. Lazorenko. Wavelet Analysis of Multi-Fractal Ultra-Wideband Processes in Problems of Geospace Physics // In Proceeding. 6th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, 17 – 21 September, 2012, Sevastopol, Ukraine. – Sevastopol, 2012, pp. 249 – 251.
22.     Лазоренко О.В., Потапов А.А., Черногор Л.Ф. Радиолокация поверхности Земли с борта самолета с использованием сверхширокополосных сигналов и эффект “электромагнитного снаряда” // Труды седьмой Всероссийской конф. “Необратимые процессы в природе и технике” (Москва, 29 - 31 января 2013 г.).- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. Часть I. С. 246 – 254.
23.     Лазоренко О.В., Потапов А.А., Черногор Л.Ф. Применение фрактальных сверхширокополосных сигналов в задачах радиолокации и дистанционного зондирования // Труды седьмой Всероссийской конф. “Необратимые процессы в природе и технике” (Москва, 29 - 31 января 2013 г.).- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. Часть I. С. 229 – 237.
24.      Стороженко В. А., Лазоренко О. В., Мягкий А. В. Обработка результатов тепловой дефектоскопии сотовых конструкций с целью понижения уровня помех // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – 2013. – № 34(1007). – С. 106 – 122.
Інші відомості
   Народився 11 травня 1970 р. Хобі: шахи, футбол, КВК, інтелектуальні ігри («Що? Де? Коли?», «Брэйн-ринг»). Кандидат у майстри спорту з шахів з 1990 р. Чемпіон м. Харкова 1995 р. з шахів серед чоловіків. З 1993 р. і до цього часу є керівником шахового клубу ХНУ імені В. Н. Каразіна, що функціонує при кафедрі фізичного виховання та спорту ХНУ.