Фізичний факультет

Шурінов Роман Володимирович

    кандидат фізико-математичних наук,
    доцент кафедри фізики твердого тіла;

    Tел.: +38 (057) 707-56-81;
    Адрес: 61022, Україна, м. Харьков, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тела, к. 1-22;
    E-mail: roman.v.shurinov@gmail.com


   У 2001 р. закінчив фізичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за фахом фізик, викладач фізики та математики.
   З 2001 року по 2005 рік працював на кафедрі фізики твердого тіла фізичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна на посаді інженера. У 2005 – 2008 р. р. навчався в аспірантурі при кафедрі фізики твердого тіла фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
   У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію “Орієнтаційні зміни та закономірності виникнення й розвитку тріщин у процесі пластичної деформації двовимірних полікристалів алюмінію при кімнатній температурі” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла, під керівництвом кандидата фізико-математичних наук, професора Бадіяна Євгена Юхимовича.
З березня 2015 р. працює в ХНУ імені В. Н. Каразіна на посаді асистента кафедри фізики твердого тіла фізичного факультету.

      Навчальні курси:
   Викладає навчальні спецкурси: “Основи фізичного матеріалознавства”, “Високотемпературні процеси в металах і сплавах”, “Використання ПК у навчальному процесі”, “Використання ПК у наукових дослідженнях”; проводить лабораторні заняття з “Фізичного матеріалознавства” та практичні заняття до курсів: “Використання ПК у навчальному процесі”, “Використання ПК у наукових дослідженнях”.

      Наукові інтереси:
   Займається фундаментальними науковими дослідженнями, які спрямовані на вивчення релаксаційних процесів, що відбуваються у двовимірних полікристалах за умов пластичного деформування. За результатами наукових досліджень опубліковано 52 наукові праці, має два патенти, розроблено декілька оригінальних методик, які використовуються для наукових досліджень і у навчальному процесі.

      Основні наукові публікації:
1. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Атомная структура и энергия жестких границ зерен ГЦК-кристаллов // МФиНТ. – 2004. – Т. 26, №6. – С. 809-819.
2. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Sakharova N.A., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Structural relaxation at plastic deformation of two-dimensional polycrystals with fcc lattice // Functional Materials. – 2004.– V. 11, № 2.– p. 402 – 409.
3. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Проведение количественного металлографического анализа с использованием компьютерной технологиии // Заводская лаборатотия. Диагностика материалов.– 2005.– Т. 71, № 2.– С. 32 – 34.
4. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Влияние границ зерен и границ деформационного происхождения на развитие пластической деформации в двумерных поликристаллах меди и алюминия // ДиРМ.– 2005.– № 11.– С. 24 – 27.
5. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Optical technique of investigation of the structural changes during a plastic deformation of aluminium polycrystals // Functional Materials. – 2006.– V. 13, № 3. – P. 411-414.
6. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Crystallogeometric regularities of main crack origination and development in two-dimentional aluminium polycrystals // Functional Materials. – 2007. – V. 14, № 2. – P. 249-251.
7. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Влияние ротационной структуры на разрушение двумерных поликристаллов алюминия // ДиРМ. – 2007.– № 12. – С. 17 – 21.
8. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Ориентационные изменения и развитие трещин в процессе пластической деформации двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 361 – 371 .
9. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Formation of micro-discontinuities during thermal processing and plastic deformation of polycrystalline materials. // Functional Materials. – 2008.– V. 15, № 2. – P. 198 – 202.
10. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Гриценко В.И. Влияние упрочняющих покрытий из нитрида титана на развитие пластической деформации и механические свойства двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2010. – Т. 32. – № 6. – С. 775 – 784.
11. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Зетова Т.Р. Оптическая методика исследования in situ ориентационных и структурных изменений, сопровождающих пластическую деформацию поликристаллических образцов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2010. – Т. 76. – № 8. – С. 34 – 38.
12. Патент 93021 Україна, МПК G01N 21/00, G01N 21/17, G01N 33/20. Спосіб визначення кристалографічної орієнтації зерен на поверхні полікристалічного зразка / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Зєтова Т.Р.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. –№ а 2010 02923; заявл. 15.03.10; опубл. 27.12.10, Бюл. №24.
13. Патент 019547 Россия. Способ выявления границ зерен на поверхности поликристаллического образца / Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В.; – № 2011113196; заявл. 05.04.11; положительное решение от 20.04.2011 г.