The Faculty of Physics

List of PhD and master's theses

1. 11 червня 2010 року
Гур’єв Ігор Володимирович – кандидатська дисертація на тему “Оптичні властивості широкосмугових спектральних фільтрів на основі фотонних кристалів в диспергуючих та нелінійних середовищах” за спеціальністю 01.04.05- оптика, лазерна фізика.

2. 8 жовтня 2010 року
Пахомова Ірина Миколаївна – кандидатська дисертація на тему “Релаксація внутрішніх напружень в лужно-галоїдних монокристалах із ґраткою типу NaCl на початковій стадії високотемпературної повзучості” 01.04.07 – фізика твердого тіла.

3. 8 жовтня 2010 року
Вягін Олег Геннадійович – кандидатська дисертація на тему “Вплив зарядових взаємодій на формування люмінесцентних властивостей церійвмістких оксидних кристалів”, за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

4. 15 квітня 2011 року
Сухов Руслан Володимирович – кандидатська дисертація на тему “Розмірні ефекти при плавленні-кристалізації в одно- і двошарових плівкових системах” за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

5. 15 квітня 2011 року
Самойлов Олексій Вікторович – кандидатська дисертація на тему “Електротранспорт та структура шаруватих сполук на основі монокристалів системи 1-2-3, діселеніду ніобію та супутніх оксидів” за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

6. 13 травня 2011 року
Білошенко Костянтин Сергійович – кандидатська дисертація на тему “Оптичні властивості структур, створених в результаті лазерної імплантації наночастинок срібла у кварцове скло і плівки AgCl” за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

7. 14 жовтня 2011 року
Клименко Михайло Васильович – кандидатська дисертація на тему “Спектральні оптичні характеристики InGaN/GaN напівпровідникових гетероструктур з квантовими ямами” за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

8. 09 грудня 2011 року
Єфімова Світлана Леонідівна - докторська дисертація на тему «Спектроскопія електронних збуджень в молекулярних нанокластерах з різною структурною досконалістю» за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

9. 16 березня 2012 року
Ткаченко Георгій Володимирович - кандидатська дисертація на тему «Оптичні властивості нанокомпозиту (мезопористий кремній)/(нематичний рідкий кристал) у ближньому інфрачервоному та видимому діапазонах» за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

10. 14 лютого 2014 року
Чекригіна Юлія Ігорівна - кандидатська дисертація на тему «Магнітно-структурний аналіз наноструктурованих плівкових систем на основі 3d-металів» за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

11. 14 березня 2014 року
Филимонова Ірина Ігорівна - кандидатська дисертація на тему «Міграція енергії екситонних збуджень у J-агрегатах похідних псевдоізоціаніну, в залежності від умов їх формування» за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

12. 14 березня 2014 року
Волосюк Марина Андріївна - кандидатська дисертація на тему «Релаксація механічних напружень в кристалічних тілах з ГЦК решіткою (Cu, KCl, NaCl) поблизу концентраторів напружень» за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

13. 17 жовтня 2014 року
Уколов Олексій Іванович - кандидатська дисертація на тему «Утворення дефектів та низькорозмірних атомних структур у приповерхневих шарах германію під час деформації в інтервалі температур 300 – 600 К» за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.