The Faculty of Physics

Kazachkova Katherina Stanislavovna

    Аспірантка кафедри фізики твердого тіла;

    Pобочий телефон: +38 (050) 720-26-98;
    Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тіла.


      В 2014 році закінчила фізичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. З 2014 працює інженером на кафедрі фізики твердого тіла. З 2014 року навчається в аспірантурі (очна форма) на кафедрі фізики твердого тіла ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Тема кандидатської дисертаційної роботи – «Взаємозв’язок трансляційної та ротаційної мод при деформуванні полікристалів із ГЦК граткою», науковий керівник роботи - професор, кандидат фіз.-мат. наук Є.Ю. Бадіян.

Наукові інтереси: фізика твердого тіла.

Основні наукові публікації:
1. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Казачкова E.C. Оптоэлектронная методика исследования структурных и субструктурных изменений, сопровождающих пластическую деформацию кристаллических образцов // VII Международная конференция «Микромеханизмы пластичности, разрушения и сопутствующих явлений» (MPFP-2013) 17-23 июня 2013 года, г. Тамбов. Вестник ТГУ, серия "Естественные и технические науки". – 2013. – Т. 18. – Вып. 4, 2 ч. – С. 1907 –1908.
2. Патент 104249 Україна, МПК (2013.01), G01N 21/00, G01N 33/20 (2006.1). Спосіб візуалізації орієнтаційної неоднорідності та морфології поверхні монокристала або окремих зерен полікристала / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Зетова Т.Р., Казачкова К.С.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № а 2012 14845; заявл. 24.12.12.; опубл. 10.01.14, Бюл. №1.
3. Спосіб візуалізації орієнтаційної, структурної неоднорідності та морфології поверхні кристалічних та інших матеріалів Є.Ю. Бадіян, А.Г. Тонкопряд, О.В. Шеховцов, Р.В. Шурінов, К.С. Казачкова «Міжнародна українсько-японська конференція з питань науково-промислового співробітництва» 24-25 жовтеня 2013 года м. Одеса, Україна.
4. Оптико-электронная методика определения структурной и ориентационной неоднородности в отдельных зернах полиристаллических образцов Е.Е. Бадиян, Т.Р. Зетова, Е.С. Казачкова XI Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища в твердих тілах» 3-6 грудня 2013 року м. Харків, Україна.
5. Е.Е. Бадиян, А.Г. Тонкопряд, О.В. Шеховцов, Р.В. Шуринов, Т.Р. Зетова, Е.С. Казачкова Визуализация cубструктурной и ориентационной неоднородности в отдельных зернах поликристаллических образцов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2013. (Направлена в печать).\
6. E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, O.V. Shekhovtsov, R.V. Shurinov, T.R. Zetova, K.S. Kazachkova Determination of Characteristics of Substructure and Orientation Inhomogeneity in Polycrystalline Specimens // Functional Materials. – 2014.