Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

 

Основні курси

1. Фізика (хімічний, біологічний, геолого-географічний, екологічний факультети)
Дисципліна "Загальна фізика" належить до фундаментальних дисциплін та відіграє значну роль у формуванні наукового світогляду та професійних навичок майбутніх фахівців. Курс складається з розділів: механіка; молекулярна фізика  й термодинаміка; електрика та магнетизм; оптика; елементи атомної фізики и квантової механіки. Курс передбачає чотири форми занять студентів: лекційні заняття, які проводяться в спеціалізованій аудиторії, оснащеній сучасними технічними навчальними засобами; лабораторні заняття, під час яких студенти виконують лабораторний практикум, знайомляться з методами фізичних вимірювань, обробкою результатів, оцінкою похибок; практичні заняття, під час яких студенти набувають навичок розв’язування задач; самостійна робота студентів, яка включає опрацювання навчального матеріалу та виконання індивідуальних завдань.


Завантажити:

робочі програми курсів:
біологічний ф-т: біологія біотехнологія
геологічний ф-т
екологічний ф-т
хімічний ф-т

НМКД

2 Фрактальна фізика
Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентом основних методів теорії фракталів, фрактального аналізу та дробового числення, використання яких поширюється у сучасній фізиці, формування фрактального світогляду.


Завантажити:

робоча програма курса

НМКД

3. Спінова динаміка феромагнетиків.
Мета викладання навчальної дисципліни ? ознайомити студентів з основними уявленнями спіновоі динаміки в рамках макроскопічного та квантового підходів, розглянути роль її у опису властивостей магнітновпорядкованих речовин.


Завантажити:

робоча програма курса

НМКД

4. Спецкурси
Програма підготовки бакалаврів
Теоретична підготовка бакалаврів
1. Дослідження магнітних і немагнітних властивостей твердих тіл
Мета викладання навчальної дисципліни: продовжити вивчення курсу, що знайомить студентів спеціалізації з основами фізики магнетизму, який повинен допомогти успішному засвоєнню інших спецкурсів та сприятиме виконанню їх курсової роботи та ознайомлення з головними експериментальними методами дослідження властивостей твердих тіл.


Завантажити:

робоча програма курса:

НМКД

2. Природа магнетизму та методи отримання магнітних полів
Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з фізичними принципами генерації магнітного поля;ознайомлення з методами розрахунку конструкцій для отримання поля необхідної величини і однорідності; ознайомлення з проблемами, що виникають при проектуванні установок для отримання сильних і надсильних магнітних полів.


Завантажити:

робочі програми курсів:
 розділ 1, розділ 2

(Розділ 1) НМКД

(Розділ 2) НМКД

3. Квазічастинки в твердих тілах. Спектроскопія магнетиків
Мета викладання навчальної дисципліни ознайомлення з квантово-механічним підходом дослідження твердих тіл, квазічастинками та базовими експериментальними методами дослідження їх властивостей. Також курс знайомить студентів з традиційними методами досліджень властивостей та характеристик твердих тіл, що застосовуються в сучасній фізиці конденсованого стану. Послідовно розглянуті основні експериментальні методи вимірювань, починаючи від визначення структурних параметрів кристалічної гратки і закінчуючи оптичними характеристиками. Увага приділяється необхідності проведення комплексних досліджень та взаємному доповненню інформації, що отримується на підставі різних методів. Курс носить оглядовий характер і дозволяє студентам, що спеціалізуються в області магнетизму, отримати ширший погляд на дослідження твердих тіл в цілому.

Завантажити:

робоча програма курса

НМКД

4. Магнітовпорядковані речовини
Мета викладання навчальної дисципліни: завершити вивчення курсу, що знайомить студентів спеціалізації з основами фізики магнетизму, який повинен допомогти успішному засвоєнню інших спецкурсів та сприятиме виконанню їх дипломної роботи.


Завантажити:

робоча програма курса

НМКД

6.Мікро- і нанокристалічні феритові матеріали
Мета та завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з сучасним рівнем теоретичних та експериментальних досліджень наукового напрямку, який стрімко розвивається та пов'язаний з нано- та мікрокристалічними феритовими порошковими матеріалами; розвинути навички узагальнення експериментальних результатів за допомогою універсальних методологій.


Завантажити:

робоча програма курса

НМКД

9. Підготовка до дипломної роботи (факультатив)
Завдання факультативу: навчити випускників чітко формулювати проблему та її актуальність; теоретичну або експериментальну задачу, що розв’язується в роботі; предмет та об’єкт дослідження; методи, які були застосовані для досягнення цілей, поставлених у роботі. Допомогти студентам в написанні аналітичного огляду літератури, вмінні робити коректні посилання на літературні джерела, розуміти неприпустимість плагіату. Також метою факультативу є допомога в підготовці до захисту роботи – правильне структурування та оформлення тексту роботи, виконання презентації та побудови промови.


Завантажити:

робоча програма курса

 

10. Фізика магнітних явищ у задачах
Метою викладання навчальної дисципліни є формування узагальнених навичок розв’язання задач з фізики магнітних явищ


Завантажити:

робоча програма курса

НМКД

  Експериментальна підготовка бакалаврів
1. Спецпрактикум «Одержання, вимірювання та дослідження магнітних полів»
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з головними експериментальними методами дослідження властивостей твердих тіл. Ознайомити з головними експериментальними методами одержання, вимірювання та дослідження магнітних полів. Основними завданнями вивчення дисципліни є сформувати системний підхід отримання інформації щодо фундаментальних взаємодій та явищ в твердих тілах, поглибити уявлення студентів про стан сучасної науки у галузі магнетизму; сформувати у них сучасне фізичне мислення і широкий науковий кругозір; ознайомити з основними проблемами та напрямками їх вивчення методами теоретичних та експериментальних досліджень; можливостями використання їх досягнень у різних сферах науки і техніки. Ознайомити з принципами планування наукового експерименту; ознайомитись з прямими та непрямими методами дослідження параметрів магнітних полів; ознайомлення з методами і пристроями різних експериментальних методів.


Завантажити:

робоча програма курса

НМКД

3. Використання ПК у наукових дослідженнях
   Мета курсу - дати студентам базові уявлення про сучасні способи застосування комп'ютерів у наукових дослідженнях. Основна форма проведення занять - виконання студентами практичних завдань на комп'ютері.
   Студенти знайомляться із загальною схемою будови комп'ютера, класифікацією операційних систем, керуванням роботою комп'ютера на прикладі операційних систем Windows і DOS. Візуалізація даних детально розглядається на прикладі графічного пакету Origin. Як інструмент для проведення вимірювань, управління приборами, збору даних і їх аналізу вивчається середовище графічного програмування LabVIEW.


Завантажити:

робоча програма курса

 

4. Спецпрактикум «Одержання та дослідження магнітних полів, процесів намагнічування та фазових переходів в магнетиках»
Цілі та задачі практикуму: ознайомлення з основними експериментальними методами дослідження властивостей магнітовпорядкованих речовин. 
Практикум складається з таких модулів:

 • Одержання і дослідження магнітних полів;
 • Дослідження процесів намагнічування і перемагнічування феромагнетиків;
 • Дослідження магнітних фазових переходів;
 • Комп'ютерне моделювання експериментальних задач практикуму.

Завантажити:

робоча програма курса

 

5. Спецпрактикум «Резонансні явища в магнетиках»
На лабораторному практикумі виконуються лабораторні роботи по темам:

 • Частотна залежність початкової проникності ферімагнетиків.
 • Феромагнітний резонанс (ФМР) в магнітноізотропних магнетиках ФМР в магнітноанізотропних магнетиках.
 • Вплив одноосних пружних напружень на ФМР.
 • Ядерний магнітний резонанс (ЯМР) в рідинах.
 • Дослідження ЯМР ядер 57Fe в доменних стінках гексафериту BaFe12019 стаціонарною методикою.
 • Дослідження ЯМР ядер 57Fe в Y3Fe5O12 методом спінового еха.
 • Дослідження температурної залежності локальних полів на ядрах 57Fe методом ЯМР в BaFe12019.

Завантажити:

робоча програма курса

 

6. Переддипломна практика
Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток навичок науково-дослідної роботи, самостійного проведення експерименту та виконання функцій одного із учасників коллективного дослідження; сприяння більш глибокого засвоєння і закріплення теоретичного матеріалу.


Завантажити:

робоча програма курса

 

Програма підготовки магістрів
Теоретична підготовка магістрів
1. Основи фізики магнітних явищ.
Основні завдання вивчення дисципліни: на основі знань, отриманих студентами під час вивчення загальної фізики та математичних дисциплін, а також попередніх спецкурсів, поглибити уявлення студентів про стан сучасної науки; сформувати у них сучасне фізичне мислення і широкий науковий кругозір; ознайомити з фундаментальними поняттями фізики магнітовпорядкованої речовини, основними проблемами та напрямками її розвитку, методами теоретичних та експериментальних досліджень; можливостями використання її досягнень у різних сферах життєдіяльності людини.


Завантажити:

робоча програма курса

 

2.Системний спектральний аналіз
   Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • оволодіння студентами вміннями ефективно застосовувати на практиці методи аналізу сигналів і процесів будь-якого походження у фізиці, а також сучасно представляти результати проведених досліджень;
 • підвищення загальної ерудиції студента-фізика, а також покращення знань і вмінь у галузі використання систем комп’ютерної математики та програмування для обробки та тлумачення результатів реальних фізичних експериментів.

Завантажити:

робоча програма курса

НМКД

3.Фрактальний аналіз.
Основними завданнями вивчення дисципліни є

 • оволодіння студентами вміннями ефективно застосовувати на практиці методи фрактального та мультифрактального аналізів сигналів і процесів будь-якого походження у фізиці, а також сучасно представляти результати проведених досліджень;
 • підвищення професійної ерудиції студента-фізика на основі фрактальної парадигми, а також покращення знань і вмінь у галузі використання систем комп’ютерної математики та програмування для обробки та тлумачення результатів реальних фізичних експериментів.

Завантажити:

робоча програма курса

НМКД

4. Компьютерне моделювання фізичних процесів та явищ
Метою викладання навчальної дисципліни є узагальнюючи знання, що їх було одержано студентами під час навчання на фізичному факультеті, ознайомити їх із принципами комп’ютерного моделювання фізичних процесів, сучасними методами та засобами комп’ютерного моделювання в експериментальній та теоретичній дослідницькій роботі, у прикладній фізиці та суміжних галузях освіти, науки, техніки та виробництва.


Завантажити:

робоча програма курса

НМКД

5. Магнітні наноплівки та надградки.
   Мета вивчення дисципліни - сформувати у студентів сучасне фізичне мислення і широкий науковий кругозір. Дати основні поняття про особливості нанорозмірних об'єктів. Розглядаються технологічні методи отримання наноструктур і методи їх експериментального дослідження. Особлива увага приділяється магнітним властивостям ультратонких плівок, гігантському магнітоопору в магнітних надгратках і сендвічах.


Завантажити:

робоча програма курса

 

6. Підготовка до дипломної роботи (факультатив).
Завдання факультативу: навчити випускників чітко формулювати проблему та її актуальність; теоретичну або експериментальну задачу, що розв’язується в роботі; предмет та об’єкт дослідження; методи, які були застосовані для досягнення цілей, поставлених у роботі. Допомогти студентам в написанні аналітичного огляду літератури, вмінні робити коректні посилання на літературні джерела, розуміти неприпустимість плагіату. Також метою факультативу є допомога в підготовці до захисту роботи – правильне структурування та оформлення тексту роботи, виконання презентації та побудови промови.


Завантажити:

робоча програма курса

 

7. Магнітні властивості нанопорошків і наноплівок
Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з сучасним рівнем теоретичних та експериментальних досліджень наукового напрямку, що стрімко розвивається, і який пов'язаний з нано- та мікрокристалічними порошковими матеріалами; розвинути навики узагальнення експериментальних результатів за допомогою універсальних методологій. На основі теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, закріпити і поглибити уявлення студентів про стан сучасної фізики магнітних явищ та методів експериментальних досліджень; сформувати у них навички одержання експериментальних результатів, їх обробки та аналізу; розвинути сучасне фізичне мислення і бачення перспектив застосування наукових результатів у суміжних галузях знань, розвитку теорії та можливостей використання результатів експерименту на практиці


Завантажити:

робоча програма курса

 

Експериментальна підготовка
1. Загальний лабораторний практикум магістрів
Метою викладання навчальної дисципліни є отримання студентами навичок проведення сучасних фізичних досліджень властивостей твердих тіл, практичне відпрацювання положень курсу «Техніка фізичного експерименту».


Завантажити:

робоча програма курса

 

2. Сучасні методи експериментальних досліджень магнетиків
Мета та завдання вивчення дисципліни: на основі знань, отриманих студентами під час навчання на кафедрі загальної фізики, закріпити і поглибити уявлення студентів про стан сучасної фізики магнітних явищ та методів експериментальних досліджень; сформувати у них навички одержання експериментальних результатів, їх обробки та аналізу; розвинути сучасне фізичне мислення і бачення перспектив застосування наукових результатів у суміжних галузях знань, розвитку теорії та можливостей використання результатів експерименту на практиці.


Завантажити:

робоча програма курса

НМКД

Програма підготовки фахівців третього рівня вищої освіти
1. Вибрані розділи сучасної фізики магнітних явищ.
Мета викладання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб узагальнити основні принципові положення фізики магнітних явищ, що викладались як у загальному курсі фізики, так і у спеціальних курсах випускаючої кафедри, а також надати інформацію про стан сучасної фізики магнетизму та методів експериментальних досліджень, які на цей час використовуються провідними лабораторіями світу. Крім того, фахівці у сфері магнетизму повинні мати уявлення та глибоко розуміти фізичні основи роботи багатьох сучасних наукових та технічних пристроїв.


Завантажити:

робоча програма курса