Физический факультет

Парфьонова Наталія Дмитрівна

    кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

    Телефон: +38 (057) 707-53-07;
    Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, к. 5-32, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет.
    Е-mail: nataliaparfyonova@yahoo.com, nataliaparfyonova@karazin.ua

   Навчальна робота
Лекційні курси:  «Аналітична геометрія», «Математичний аналіз», «Лінійна алгебра», «Комплексний аналіз» для студентів 1 – 2 курсів фізичного та радіофізи­чного факультетів.

Основні наукові публікації:

1. Favorov S.Yu., Parfyonova N. D. Meromorphic almost periodic functions – Mat. Stud. Lviv. – 2000. – Vol. 13. – P.190-198.
2. Парфёнова Н. Д. Мероморфные почти периодические функции и их непрерывное про­должение на Боровский компакт -- Вiсник Хар. нац. ун. – 2002. – № 542 – С.73-84.
3. Парфёнова Н. Д. Голоморфные почти периодические отображения в прое­к­тив­ное пространство -- Мат. физика, анализ, геометрия – 2002. – Т.9 – № 2 – C.294-305.
4. Favorov S.Yu., Parfyonova N. D. Almost periodic mappings to complex manifolds - North-Holland Mathema­tics StudiesFunctional Analysis and its Applications − Volume 197, 2004, Pages 81-84
5. Клочко Т.В. Парфьонова Н. Д. Обчислення інтегралів від функцій комплексної змінної за допомогою лишків в системах комп’ютерної математики -- Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. №6 (14). ISSN 2076-8184. Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html
6. Клочко Т.В. Парфьонова Н. Д. Про використання пакету Maple в курсі «Матема­тичне моделювання» для студентів фізичних спеціальностей -- Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: міжнар. наук.-тех. Журнал / Вінниця, ВНТУ − № 3(19), 2010.− с. 35-39
7. Клочко Т.В. Парфёнова Н. Д. О преподавании курса «Математическое моделирование» -- Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. праць. Випуск ІХ. –Кривий Ріг: НМетАУ, 2011. – С.465-471.
8. Клочко Т.В. Парфьонова Н. Д. Про використання інформаційних технологій в темі «Конформні відображення» для майбутніх фізиків та радіофізиків - Інформаційні технології в навчальному процесі: праці науково-мето­дич­но­го семінару, ПНТУ. – Одеса: Вид. «ВМВ»., 2011 – С. 75-84
9. Парфёнова Н. Д. Конформные отображения со свободно распространяемой системой компьютерной математики Maxima -- Сучасні інформаційні тех­нології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. − Випуск 28. − Київ-Він­ниця, 2011. − С. 399-405
10. Парфьонова Н. Д. Нові підходи до використання вільно поширюваної системи комп'ютерної математики Maxima у навчанні функцій комплексної змінної - Інформаційні технології і засоби навчання. 2012. №1 (27). ISSN 2076-8184. Режим доступу до журналу: http://www.nbuv. gov.ua/e-journals/ITZN/ 2012_1/ 622-1921-1-RV.pdf

Навчально-методичні роботи:
1. Парфьонова Н. Д. Комплексный анализ -- Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 86 с.
2. Парфьонова Н. Д. Решение задач ком­плексного анализа средствами MAPLE - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 68 с.
3. Парфьонова Н. Д. Аналитическая гео­метрия: задачник -- Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 52 с.
4. Парфьонова Н. Д. Линейная алгебра. Сборник задач - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 44 с.
5. Парфьонова Н. Д. Комплексний аналіз -- Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 124 с.
6. Парфьонова Н. Д. Завдання для розрахунково-графічних робіт з аналітичної геометрії  - Харків, 2013. – 100 с.
7. Парфьонова Н. Д. Завдання для розрахунково-графічних робіт з комплексного аналізу - Харків, 2014. – 50 с.