Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали Абітурієнту

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛЕКЦІЙ
Вступ до практичної астрофізики
Телескопи
Спостережні горизонти Сонячної системи
Метеорити

Навчально-методичні матеріали курсів, що викладаються на кафедрі можна знайти за посиланнями:

https://drive.google.com/drive/folders/1PQGDla4GrVjKnr0GXT3YQ9Z4A_RxzVgk?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1BiCNLsgukPpkhVh2NPHmZIW38lSGej_J?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1iMt12Pz2anDiwcXPJDwjeAxdFF2oS4Av?usp=sharing 

- Розклад занять у осінньому семестрі
- Консультації викладачів у осінньому семестрі
- Відкриті лекції у осінньому семестрі

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ОСНОВНИХ КУРСІВ КАФЕДРИ АСТРОНОМІЇ

БАКАЛАВРИ

1. Загальна астрономія

Завантажити:

робоча програма курса  

Предмет та задачі астрономії
Основи сферичної та практичної астрономії і астрометрії
Рух та форма Землі. Основи небесної механіки
Основні методи і інструменти астрофізики
Сонце та Сонячна система
Зірки і Галактика
Метагалактика. Основи космогонії

2. Сферична астрономія

Завантажити:

робоча програма курса  

Основи сферичної тригонометрії. Сферичні координати
Вимірювання часу. Добове обертання небесної сфери
Рефракція. Аберація світла
Паралактичне зміщення. Прецесія і нутація.
Середні і видимі місця світил

3. Астрометрія

Завантажити:

робоча програма курса  

Предмет та задачі астрометрії. Практична астрономія
Визначення координат світил. Фундаментальна та інерціальна системи координат
Теорія обертання Землі. Служба руху полюса
Час та його вимірювання
Місячна астрометрія. Система астрономічних сталих

4. Небесна механіка

Завантажити:

робоча програма курса  

Гравітаційні поля небесних тіл. Задача багатьох тіл
Задача двох тіл. Загальний розв’язок і класифікація рухів
Додаткові питання кеплерівського руху
Основи теорії збуреного руху. Стійкість руху в небесній механіці
Задача трьох тіл
Основи теорії руху тіл Сонячної системи

5. Загальна астрофізика

Завантажити:

робоча програма курса  

Предмет і задачі астрофізики
Основні астрофізичні інструменти
Спектральні прилади. Основи фотометрії
Приймачі випромінювання
Методи астрофізичних досліджень
Методи визначення фізичних характеристик небесних тіл
Сонячна система. Сонце
Зоряні атмосфери. Подвійні зірки
Внутрішня будова зірок та нестаціонарні зірки
Міжзоряна речовина в Галактиці
Галактика і Метагалактика. Основи космології

6. Теоретична астрофізика

Завантажити:

робоча програма курса  

Фотосфери зірок. Моделі зоряних фотосфер
Зоряні атмосфери. Визначення хімічного складу зоряних атмосфер
Сонце. Фотосфера, хромосфера і корона Сонця, радіовипромінювання Сонця
Газові туманності
Нестаціонарні зірки
Міжзоряне середовище
Внутрішня будова та еволюція зірок

7. Зоряна астрономія

Завантажити:

робоча програма курса  

Просторові характеристики зірок. Абсолютна зоряна величина
Рух зірок. Зоряна динаміка
Зоряна статистика. Будова Галактики
Позагалактична астрономія. Фізика Галактик

8. "Інформатика, програмування та математичне моделювання"

Завантажити:

робоча програма курса  

Основи механіки суцільних середовищ
Основи сейсмології планет
Турбулентність і ударні хвилі на Сонці і в міжзоряному середовищі
Основи фізики плазми магнітної гідродинаміки
Хвильові процеси в космічній плазмі
Основи фізики і астрофізики високих енергій

9. Основи екології

Завантажити:

робоча програма курса  

Екологічні проблеми та роль астрономії в їх вирішенні
Клас природних об’єктів та їх спектральні характеристики
Математичний апарат дистанційного зондування
Дистанційне зондування атмосфери
Радіолокація і космічні методи і засоби дистанційного зондування

10. Теорія ймовірностей та математична статистика

Завантажити:

робоча програма курса  

Основні поняття теорії ймовірностей
Випадкові величини та їх функції розподілу
Випадкові вектори та їх функції розподілу
Граничні теореми теорії ймовірності
Основні поняття та задачі математичної статистики
Випадкові функції
Стаціонарні випадкові функції
Прикладні методи теорії випадкових функцій

11. Комп’ютерні технології

Завантажити:

робоча програма курса  

Комп’ютерні віруси та захист від них
Використання комп’ютерів в роботі науковця та викладача
Електронна пошта та Інтернет
Побудова ефективних обчислювальних алгоритмів
Алгоритми обробки зображень, локальні та інтегральні алгоритми

12. Фізика планет

Завантажити:

робоча програма курса  

Гравітаційні поля планет
Форма фігури планет, вільна та астрономічна прецесії
Атмосфери та внутрішня будова планет земної групи та планет - гігантів
Основи фотометрії та поляриметрії планет
Радіолокаційні спостереження планет

13. Інфрачервона астрономія

Завантажити:

робоча програма курса  

Приймачі ІЧ-випромінювання та їх шуми
ІЧ-фотометри
Наземні та космічні ІЧ-телескопи
Результати дослідження небесних тіл в ІЧ-діапазоні

14. Позагалактична астрономія

Завантажити:

робоча програма курса  

Статистичні зв’язки між характеристиками галактик
Проблема прихованої маси
Дифузна речовина в галактиках
Магнітні поля і космічні промені в галактиках

15. Оптика планетних поверхонь

Завантажити:

робоча програма курса  

Спостережне визначення оптичних властивостей планетних поверхонь
Лабораторне моделювання оптичних властивостей планетних поверхонь
Теоретичне дослідження оптичних властивостей планетних поверхонь

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАКТИКУМИ КАФЕДРИ АСТРОНОМІЇ

Спецпрактикум «Методи математичної статистики в астрономії»
Спецпрактикум з теоретичної астрофізики
Спецпрактикум з зоряної астрономії 

НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ

Обчислювальна практика

Завантажити:

робоча програма курса  

Астрометрична практика

Завантажити:

робоча програма курса  

Астрофізична практика

Завантажити:

робоча програма курса  

 

МАГІСТРИ

ОСНОВНІ КУРСИ КАФЕДРИ АСТРОНОМІЇ ТА КОСМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

1. Космологія

Основи загальної теорії відносності.
Релятивістська космологія однорідного та ізотропного Всесвіту
Фізична еволюція Всесвіту
Ранній Всесвіт. Множинність всесвітів
Антропний принцип

Завантажити:

робоча програма курса  

2. Космічні дослідження Сонячної системи

Основні етапи розвитку космонавтики
Фізико – технічні основи космонавтики
Збурений Рух штучних супутників планет
Міжорбітальні переходи та міжпланетні перельоти

Завантажити:

робоча програма курса  

3. Проблеми сучасної астрофізики

Різноманітність космічної матерії
Віртуальні частинки та фізичний вакуум
Фізичні поля
Космічні об’єкти з класичної речовини
Плазма у космічному просторі
Прояви фізичних полів у об’єктів космосу та вакууму

Завантажити:

робоча програма курса  

4. Будова та еволюція зоряних систем

Субзірки та позасонячні планети
Методи пошуку позасонячних планет і субзірок
Результати пошуку позасонячних планет і субзірок
Внутрішня будова і еволюція субзірок
Поза сонячні планети і життя у Всесвіті

Завантажити:

робоча програма курса  

5. Комп’ютерні технології в астрономії

Комп’ютер в плануванні астрономічних досліджень
Комп’ютерні планетарії та щорічники
Комп’ютерні зоряні каталоги та атласи
Бази даних, отримані за допомогою космічних засобів
Формати астрономічних зображень
Електронні публікації
Апертурна фотометрія зображень

Завантажити:

робоча програма курса  

6. Радіоастрономія

Основи радіоастрономії
Поляризація радіохвиль
Основи розповсюдження радіохвиль
Антени радіотелескопів
Радіоастрономічні приймачі
Джерела радіовипромінювання

Завантажити:

робоча програма курса  

7. Методи космічної інформатики

Мова програмування  Python.
Стандартні бібліотеки NumPy, SciPy та Matplotlib.
Спектральний аналіз цифрового сигналу
Кореляційний аналіз цифрового сигналу
Робота з великими масивами даних
Баєсовий підхід до аналізу астрономічних даних

Завантажити:

робоча програма курса  

8. Методи астрономічних досліджень

Основи Фур’є – оптики
Теорія оптичної системи, обмеженої тільки дифракцією.
Часткова когерентність
Основи теорії турбулентності
Розповсюдження випромінювання в турбулентному середовищі
Адаптивна оптика та спекл- інтерферометрія

Завантажити:

робоча програма курса  

9. Магнітогідродинаміка в астрофізиці

Гідродинаміка ідеальної  рідини
Термодинаміка і рух рідин і газів
Гідродинаміка в’язкої  рідини
Основи фізики плазми та магнітогідродинаміки
Хвилі у рідині та турбулентність
Ударні хвилі

Завантажити:

робоча програма курса  

10. Комп’ютерні технології в астрономії

Використання програмного забезпечення для розв'язування астрономічних задач
Автоматизація та оптимізація обробки астрономічних даних
Типові операції під час обробки реальних астрономічних даних
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером

Завантажити:

робоча програма курса  

11. Практична англійська мова для спілкування науковців

Підготовка статті до публікації
Підготовка презентації доповіді на конференцію
Написання анотації для підготовки подання на грант

Завантажити:

робоча програма курса  

12. Спецпрактикум з теоретичної астрофізики

Збудження, іонізація та дисоціація у зоряних атмосферах
Розрахунок коефіцієнта поглинання у лінії
Розрахунок профілю лінії поглинання у спектрах зірок

Завантажити:

робоча програма курса  

13. Асистентська практика

Завантажити:

робоча програма курса  

14. Науково-дослідна практика

Завантажити:

робоча програма курса  

15. Переддипломна практика

Завантажити:

робоча програма курса  

Теми магістерських робіт кафедри астрономії

2015 р.
1. Акімов В. О. Вплив Місяця на геомагнітну активність Землі. Науковий керівник доктор фіз.-мат. наук Акімов Л. А. Cпеціалізація – Фізика Сонячної системи.
2. Лагура О. В. Фізичні властивості подвійних систем 2MASS 20320587+3117584 та 2MASS 20322963+3121455. Науковий керівник доц. Шевченко В.Г. Cпеціалізація – Астрофізика.
3. Мітрохіна В. В. Деякі особливості фотометричного опозиційного ефекту безатмосферних космічних тіл у діапазоні фазових кутів 0.01 - 6 град. Науковий керівник- ст. наук співроб. Псарьов В.А. Cпеціалізація – Космічна інформатика.
4. Разім О. Ю. Фотометричні особливості місць посадки космічного апарата «Change-3». Науковий керівник – провідний наук. співр. НДІ астрономії Кайдаш В.Г. Cпеціалізація – Фізика Сонячної системи.
5. Сисолятіна К. В. Зміна оптичної жорсткості місячної поверхні при утворенні нових кратерів. Науковий керівник – провідний наук. співр. НДІ астрономії Кайдаш В.Г. Cпеціалізація – Фізика Сонячної системи.
6. Чердак О. С. Обертальні характеристики троянців Юпітера та астероїдів групи Гільди. Науковий керівник – проф. Бельська І. М. Cпеціалізація – Фізика Сонячної системи.
7. Чеча В. А. Фотометрія вибраних астероїдів зовнішньої частини головного поясу. Науковий керівник доц. Шевченко В.Г. Cпеціалізація – Фізика Сонячної системи.

2014 р.
1. Богуславська Г. О. Комп’ютерне моделювання розпилу вуглеводнів сонячним вітром. Науковий керівник ст. наук. співр. НДІ астрономії Великодський Ю. І. Cпеціалізація – Космічна інформатика.
2. Громакіна Т. А. Обертання, форма та оптичні властивості поверхні карликової планети Макемаке. Науковий керівник – проф. Бельська І. М. Cпеціалізація – Фізика Сонячної системи.
3. Жанішева С. М. Фотометрія вибраних астероїдів, що наближуються до Землі. Науковий керівник ст. наук. співр. НДІ астрономії Круглий Ю. М. Cеціалізація – Фізика Сонячної системи.
4. Калугіна О. О. Фотометрія та колориметрія поверхні Місяця за даними КА NASA "Lunar Reconnaissance Orbiter. Науковий керівник ст. наук. співр. НДІ астрономії Корохін В. В. Cпеціалізація – Космічна інформатика.
5. Кравченко К. О. Ознаки зоряної активності на транзитній кривій блиску WASP-2. Науковий керівник ст. наук. співр. НДІ астрономії Железняк О. П. Cпеціалізація – Астрофізика.
6. Кравцов І. П. Дослідження позаімпульсного декаметрового радіовипромінювання пульсара PSRB0809+74. Науковий керівник ст. наук. співр. РАІ НАНУ, докт. фіз.-мат. наук В. А. Захаренко. Cпеціалізація – Астрофізика.
7. Куліш Ф. С. Визначення абсолютних зоряних величин вибраних астероїдів у новій H, G1, G2 системі. Науковий керівник доц. Шевченко В.Г. Cпеціалізація – Фізика Сонячної системи.
8. Рогачева Л. В. Розрахунок оптичних характеристик несферичних часток у рамках геометричної оптики. Науковий керівник доц. Станкевич Д. Г. Cпеціалізація – Космічна інформатика.

2013 р.
1. Патока О.М. Особливості статистичних закономірностей гігантів з масою 0,5 – 120 маси Сонця на стадії горизонтальної гілки. Науковий керівник проф. Захожай В.А.
2. Ратушна С.С. Визначення кеплерівських швидкостей пульсуючих змінних зір 2MASS 20320881+3124169 та 20323917+3111576. Науковий керівник доц. Шевченко В.Г.
3. Степанюк М.О. Прогноз вмісту химічних елементів у місячному грунті по даним КА «Селена». Науковий керівник провідний науковий співр. НДІ астрономії Кайдаш В.Г.

2012 р.
4. Євдошенко Є.А. Залежність між основними характеристиками зірок- гігантів. Науковий керівник проф. Захожай В.А.
5. Клименко В.С. Поляризація Місяця при великих кутах фази. Науковий керівник ст. наук. співр. НДІ астрономії Великодський Ю.І.
6. Пашинська Ю.Д. Фотометричний та фотограмметричний аналіз схилових процесів у місячних кратерах. Науковий керівник провідний науковий співр. Кайдаш В.Г.
7. Середкіна А.О. Моделювання ефектів розповсюдження імпульсного радіовипромінювання пульсарів. Науковий керівник ст. н. співр. РІАН Ульянов Ф.М.
8. Сухоіванова В.О. Панорамна поляриметрія Урана. Науковий керівник ст. наук. співр. НДІ астрономії Великодський Ю.І.

2011 р.
1. Дроб’язко Н. В. Фізичні властивості змінних зір, виявлених на зображеннях при спостереженнях астероїдів. Керівник - доц. Шевченко В. Г.
2. Козар А. В. Результати моделювання статистичних властивостей масивних первинних зоряних скупчень з різною ефективністю зореутворення. Керівник - проф. Захожай В. А.
3. Левандовський І. С. Про можливість виявлення циркулярно поляризованої складової космічного гамма-випромінювання. Керівник - докт. ф.-м. наук Меренков Н. П.
4. Лянна Н. М. Порівнянний аналіз альбдо астероїдів, одержаних з покриття зір, радіометричним та поляриметричним методами. Керівник – доц. Шевченко В. Г.
5. Тараненко Є. П. Моделювання несферичних частинок для задач розсіювання світла. Керівник – доц. Станкевич Д. Г.
6. Телеусова І. М. Вплив YORP – ефекту на осьове обертання астероїдів, які наближаються до Землі. Керівник - проф. Лупішко Д. Ф.

2010 р.
1. Вольвач Я. С. Фазова залежність показника кольору Місяця. Керівник - ст. наук. співр. НДІ астрономії Великодський Ю. І.
2. Єрохін Д. А. Голографічний Всесвіт. Керівник – докт. фіз.-мат. наук Болотін Ю. Л.
3. Маркова А. В. Пошук радіовипромінювання одиночних нейтронних зірок в декаметровому діапазоні довжин хвиль. Керівник - ст. наук. співр. РАІ НАН України Захаренко В. В.
4. Кузьмич Г. А. Вплив ефективності корональних дір на сонячний вітер. Керівник - наук. співр. Марченко Г. П.
5. Лемець О. А. Темна матерія і темна енергія, що взаємодіють. Керівник – докт. фіз.-мат. наук Болотін Ю. Л.
6. Милостна К. Ю. Дослідження електростатичних розрядів на Сатурні за допомогою методів наземної радіоастрономії. Керівник - ст. наук. співр. РАІ НАН України Захаренко В. В.
7. Романовський В. Ф. Моделювання впливу рельєфу астероїда на фазову залежність блиску на великих фазових кутах. Керівник - доц. Шевченко В. Г.
8. Селищева О. Ю. Пошук астероїдів на ПЗЗ-зображеннях. Керівник - ст. наук. співр. НДІ астрономії Круглий Ю. М.

2009 р.
1. Борман Г. О. Фотометричні спостереження галактик з активними ядрами. Керівник - канд. фіз.-мат. наук Єфімов Ю. С.
2. Кримсалюк Р. Ю. Фотометрія зірок, що спалахують EV Lac та I AD Leo. Керівник - канд. фіз.-мат. наук Величко Ф. П.
3. Посвистак А. В. Спостереження хромосфери Сонця у лініях і крилах Не за допомогою ПЗЗ-матриці. Керівник - канд. фіз.-мат. наук Корохін В. В.
4. Слюсарев І. Г. Оптичні властивості Троянців. Керівник - докт. фіз.-мат. наук Бельська І. М.
5. Чернов В. А. Застосування вейвлет-аналізу для дослідження рядів сонячних спалахів у рентгенівському діапазоні. Керівник - докт. фіз.-мат. наук Акімов Л. А.

2008 р.
1. Ляліков А. В. Визначення відстані до зірок каталогів Hipparcos та Tycho-2 за допомогою методу вікових паралаксів. Керівник - доц. Федоров П. М.
2. Петрук М. В. Визначення кінематичних параметрів Галактики за власним рухом слабких зір каталогу ХРМ. Керівник - доц. Федоров П. М.
3. Жадан А. В. Фотометрична обробка спостережень астероїда 2006 VV2. Керівник - ст. наук. співр. НДІ астрономії Круглий Ю. М.
4. Михайлова М. С. Визначення кута джета квазара 3С273 за картинною площиною у енергетичному спектрі електронів за даним спостережень у рентгенівському, оптичному і радіо діапазонах. Керівник - доц. Баннікова О. Ю.
5. Парахін М. О. Телескоп системи Бейкера-Шмідта НДІ астрономії ХНУ. Керівник - ст. наук. співр. НДІ астрономії Желєзняк О. П.