Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Курс теоретичної фізики Спеціальні курси

Спеціальні курси

 1. Комп’ютерні розрахункові методи

  Мета спецкурсу – вивчення інтелектуальних систем комп’ютерної алгебри (програмних систем символьної математики).

 2. Сучасні комп’ютерні технології та комп’ютерні методи дослідження

  Зміст спецкурсу: візуальне програмування; бази даних; елементи роботи в Internet; системи комп’ютерних обчислень Mathematica, Maple; символьні, чисельні та графічні методи; моделювання фізичних явищ; методи комп’ютерної анімації; комп’ютерні експерименти.

 3. Сучасна геометрія і тензорний аналіз

  Геометрія просторів Евкліда, Мінковського, Рімана, їх групи перетворень. Тензорний аналіз у цих просторах. Теорія многовидів і шарувань.

 4. Механіка суцільних середовищ

  Рівняння руху газів, рідин, твердих тіл, рідких кристалів. Дифузія, теплопровідність, звукові хвилі в цих середовищах.

 5. Теорія гравітації

  Рух частинки у гравітаційному полі, рівняння Ейнштейна для гравітаційного поля, поля тіл, три ефекти загальної теорії відносності, гравітаційні хвилі, моделі та еволюція Всесвіту, релятивістська космологія.

 6. Нелінійна фізика

  Нелінійні коливання механічних систем. Якісні, наближені та точні методи дослідження нелінійних систем. Нелінійні хвилі в пружних і магнітовпорядкованих середовищах. Солітони. Вихори.

 7. Теорія кристалів

  Геометрія кристалічних граток, динаміка атомів у них, термодинаміка кристалів, їх теплопровідність, дефекти граток, розсіювання світла і нейтронів кристалами.

 8. Теорія металів

  Електрон у періодичному полі, зонна теорія, динаміка електронів провідності в електричному і магнітному полях, розсіювання електронів, статистична механіка електронів провідності, кінетика електронів і фононів, високочастотні властивості металів, поглинання звуку в них.

 9. Теорія магнетизму

  Основи сучасної квантової теорії магнетизму як одного з прикладів теорії сильно корельованих електронних систем. Основні моделі сильного магнетизму: спінова модель Гейзенберга, модель Хаббарда, s-d- модель. Точні та наближені методи побудови енергетичного спектра та термодинаміки ізотропної та анізотропної моделі Гейзенберга для різної розмірності спінової змінної та магнітної гратки.

 10. Квантова статистика і кінетика

  Викладаються методи сучасної теорії конденсованого стану речовини: вторинне квантування, статистичний оператор, температурні функції Гріна, функціональні методи, метод Кєлдиша.

 11. Теорія систем багатьох частинок

  Функціональні методи в теорії класичних систем. Квантові функції Гріна. Теорія фермі-рідини. Електрон-електронна, електрон-фононна, електрон-домішкова взаємодія у металах і континуальні інтеграли. Електронний газ у магнітному полі. Взаємодіючі бозони і надплинність.

 12. Мезоскопічна фізика

  Квантова теорія ансамблю невпорядкованих малих систем, які знаходяться в однаковому макростані, але відрізняються реалізацією невпорядкованості. Нанофізика.

 13. Теорія надпровідності

  Макроскопічна і мікроскопічна теорії надпровідності металів, теорія Гінзбурга-Ландау, два роди надпровідників, кінетика надпровідників, надпровідник у високочастотному полі, ефект Джозефсона, методи Горькова і Еліашберга в теорії надпровідності, високотемпературна надпровідність.

 14. Квантова теорія поля

  Теорія квантових полів, головним чином електромагнітного. Загальні властивості релятивістських хвильових рівнянь, рівняння Дірака для електрона і рівняння Максвелла для електромагнітного поля. Канонічне квантування полів. Взаємодія електронів та фотонів. Правила Файнмана для обчислення ймовірностей фізичних процесів.

 15. Теорія калібровочних полів

  Принцип калібровочної інваріантності. Поля Янга-Міллса. Спонтанне порушення симетрії, механізм Хіггса, модель Вайнберга-Салама як приклад ренормалізуємої теорії електрослабких взаємодій лептонів, узагальнення цієї моделі на фізику адронів.