Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Курс теоретичної фізики Спеціальні курси

Курс теоретичної фізики

   Класична механіка

Мета курсу полягяє в тому, щоб ознайомити студентів з механічною картиною Всесвіту, викласти на основі варіаційних принципів теорію руху механічних систем.

Студенти знайомляться із етапами розвитку механічних уявлень про будову Всесвіту, вивчають варіаційні принципи механіки та методи інтегрування рівнянь руху механічних систем.

Програма курсу "Класична механіка"
 1. Рiвняння руху в формi Ньютона
 2. Рiвняння руху в формi Лагранжа
 3. Iнтегрування рiвнянь руху
 4. Зiткнення та розсiювання частинок
 5. Малi коливання
 6. Нелінійні коливання
 7. Канонічнi рiвняння механіки
 8. Рух твердого тiла
 9. Рух в неiнерцiальних системах вiдлiку
Електродинаміка

Мета курсу – сформувати польові уявлення студентів про властивості матерії, викласти з єдиної точки зору теорію електромагнітного поля у вакуумі і в конденсованих середовищах.

Студенти вивчають методи теорії поля та електродинаміки суцільних середовищ, розв’язують рівняння Максвелла, розраховують електромагнітні характеристики конденсованих середовищ.

Програма курсу " Електродинаміка "
 1. Спеціальна теорія відносності та релятивістська механіка
 2. Заряд в електромагнітному полі
 3. Рівняння електромагнітного поля
 4. Постійне електромагнітне поле в вакуумі
 5. Електромагнітні хвилі
 6. Поля рухомих зарядів
 7. Випромінювання електромагнітних хвиль
 8. Рівняння електромагнітного поля в суцільному середовищі
 9. Постійне електричне поле в середовищі
 10. Постійне магнітне поле в середовищі
 11. Квазістаціонарне електромагнітне поле
 12. Поширення електромагнітних хвиль у суцільному середовищі
Квантова механіка

Мета курсу – сформувати квантові уявлення студентів про властивості мікрочастинок, викласти основні положення квантової механіки та принципи ії застосування до опису мікросистем.

Студенти вивчають методи нерелятивістської квантової теорії, розв’язують рівняння Шредінгера, набувають навиків використовувати принципи квантової механіки.

Програма курсу " Квантова механіка "
 1. Основи квантової механіки
 2. Рівняння Шредінгера
 3. Математичний апарат квантової механіки
 4. Рух у центрально-симетричному полі
 5. Квазікласичне наближення
 6. Матрична форма квантової механіки
 7. Теорія збурень
 8. Спін та тотожність частинок
 9. Електронна структура атомів
 10. Рух в однорідному магнітному полі
 11. Теорія пружнього розсіювання
 12. Метод вторинного квантування
 13. Взаємодія світла з речовиною
 14. Релятивістська квантова механіка
Термодинаміка і статистична фізика

Мета курсу полягає в тому, щоб сформувати статистичний підхід студентів до вивчення властивостей макроскопічних систем, викласти курс як єдину теорію, яка органічно поєднує статистичну фізику і термодинаміку, класичну і квантову статистику.

Студенти оволодівають методами статистичної фізики і термодинаміки для розрахунків характеристик макроскопічних систем.

Програма курсу " Термодинаміка і статистична фізика "
 1. Основні принципи статистики
 2. Термодинамічні величини
 3. Розподіл Гіббса
 4. Ідеальні макроскопічні системи
 5. Ідеальні фермі- і бозе-гази
 6. Неідеальний газ
 7. Флуктуації
 8. Фазові перетворення
 9. Розчини
 10. Поверхні
Фізична кінетика

Мета курсу – сформувати уявлення студентів про нерівноважні стани макроскопічних систем і процеси в таких системах.

Студенти вивчають принципи і методи фізичної кінетики, розраховують кінетичні характеристики нерівноважних систем.

Програма курсу " Фізична кінетика "
 1. Нерівноважна термодинаміка
 2. Кінетичне рівняння Больцмана
 3. Кінетичні коефіцієнти металів і напівпровідників
 4. Матриця густини
 5. Гальваномагнітні і термомагнітні явища у металах
 6. Метод Боголюбова
 7. Метод функцій Гріна в квантовій кінетиці
 8. Теорія лінійної реакції
 9. Формула Кубо
 10. Високочастотні властивості металів і магнетиків
 11. Кінетика фазових перетворень
 12. Теорія сильно нерівноважних систем