Фізичний факультет
Про кафедру Персональний склад Наукові матеріали Навчальні матеріали Відеолекції

Графік консультацій викладачів кафедри

Графік відкритих лекцій

Звіт завідувача кафедри

План роботи завідувача

Спецкурси кафедри

Для підготовки бакалаврів

1. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА.
Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

2. ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ І МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ. Квантовий характер теплових коливань у твердих тілах і його вплив на теплофізичні і електромагнітні властивості твердих тіл. Ангармонізм теплових коливань і теплове розширення, закон Грюнайзена. Теплопровідність металів і сплавів, внесок електронів і фононів, низькотемпературний максимум теплопровідності.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

 

3. Спецпрактикум «Фізичні властивості металів при низьких температурах»

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

4. Використання ПЕВМ у наукових дослідженнях

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

 

5. ВСТУП ДО ФІЗИКИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. Розглянуті методи отримання низьких температур, низькотемпературного експериментального обладнання, методики вимірювання фізичних властивостей металів при низьких температурах, організація досліджень при низьких температурах

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

 

6. ТЕХНІКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. Вивчення властивостей нормальних металів та надпровідників при низьких температурах; фізичні властивості та методи одержання низьких та наднизьких температур; фізичні властивості хладоагентів та кріостати для одержання та підтримання низьких температур; принцип конструювання кріостатів; низькотемпературна термометрія.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

7. ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. Досліджуються основні положення теорії електронного спектру металів, поняття Фермі-поверхні, кінетичні та термодинамічні властивості електронної підсистеми. Розглядаються основні експериментальні методи вивчення електронного спектра металів.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

 

8. ОСНОВИ ФІЗИКИ НАДПРОВІДНОСТІ. ЛОКАЛІЗАЦІЯ І МЕЗОСКОПІЧНІ ЕФЕКТИ В МЕТАПЛАХ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. Викладаються основи фізики надпровідності. Розглядаються основні властивості надпровідників та їхній термодинамічний опис, а також феноменологічні теорії братів Лондонів і Гінзбурга-Ландау та мікроскопічна теорія Бардіна-Купера-Шриффера. Даються основні уявлення про слабку надпровідність і тунельні ефекти в надпровідниках. Основна увага приділяються фізичній інтерпретації явищ. Статистичні особливості, термодинамічні і кінетичні властивості металів при низьких температурах, обумовлені вільними електронами, зокрема: електро- і теплопровідність, теплоємність металів і їх температурні залежності, основні механізми пружного та непружного розсіяння електронів; типові значення енергіі, імпульсу, швидкості та маси електронів провідності.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

9. ВЛАСТИВОСТІ КОНДЕНСОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ. Викладаються основні властивості гелія-4, обумовлені квантовими ефектами при низьких температурах, феноменологічна теорія надплинності Ландау, гідродинаміка квантових рідин і розповсюдження хвиль у квантових рідинах. Обговорюються надплинність тонких плівок гелія-4, конденсація Бозе-Енштейна, феноменологічні теорії надплинності і вихрові стани у надплинному гелії. Базові теоретичні знання про атомно-кристалічну будову твердих тіл та про основні типи міжатомних сил зв’язку в кристалах. 2.Базові теоретичні знання щодо закону Гука, фізичного змісту модулів пружності твердих тіл і відмінностей між пружною та пластичною деформацією. 3.Базові теоретичні знання щодо класифікації дефектів кристалічної структури, механізмів утворення: точкових дефектів, решіткових та зернограничних дислокацій, поверхневих та макроскопічних дефектів, а також відомості щодо їх властивостей та механізмів взаємодії. 4.Базові теоретичні знання щодо впливу всіх типів дефектів кристалічної структури на деякі фізичні властивості кристалів, у тому числі: вміти аналізувати вплив дефектів решітки на дифузійні явища (рух точкових дефектів), пластичність (рух дислокацій і точкових дефектів), руйнування (зародження і ріст тріщин при об’єднанні дислокацій та пор), двійникування, рух (міграція) міжзернових і міжфазних границь, фазові перетворення тощо. 5.Базові теоретичні знання щодо основних термінів та понять фізики дефектів кристалічної будови, фізики міцності та пластичності

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

 

10. КВАЗІЧАСТИНКИ В ТВЕРДИХ ТІЛАХ: ТЕОРІЯ І ЕКСПЕРИМЕНТ. Огляд квазічастинкових збуджень в твердих тілах при низьких температурах. Порівняльна характеристика методів дослідження і теоретичного опису отриманих результатів. 

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

 

Для підготовки магістрів
1. КРІОГЕННЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО. Механічні та фізичні властивості металів в області низьких температур. Типи сплавів та їх фазові діаграми. Хімічний склад, фізико-механічні, технологія виготовлення, застосування у сучасній промисловості металів та їх сплавів, полімерів та композитів, аморфних сплавів, рідких кристалів та інших конструкційних матеріалів.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

 

2.ДИНАМІКА І ПІНІНГ ВИХОРІВ У НАДПРОВІДНИКАХ ІІ РОДУ

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

 

3. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЯВИЩА В ФІЗИЦІ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. Розглядаються основні властивості надпровідників першого і другого роду, їх термодинаміка, лінійна електродинаміка, основана на феноменологічних рівняннях братів Лондонів. Викладаються феноменологічна теорія Гінзбурга-Ландау і мікроскопічна теорія Бардіна-Купера-Шриффера. При вивченні надпровідників другого роду розглядаються питання фазового стану, спінінгу і динаміки вихрової матерії. Робиться акцент на взаємозв’язок структури та дефектності надпровідних матеріалів з характеристиками надпровідного стану.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

 

4.ФІЗИКА СЛВБОЗВ’ЯЗАНИХ НАДПРОВІДНИКІВ.  Перша частина спецкурсу знайомить з основами слабкої надпровідності, вивчаються стаціонарний і нестаціонарний ефекти Джозефсона, відгук джозефсонівського переходу на зовнішнє магнітне поле, флуктуаційні ефекти та макроскопічне квантове тунелювання. Далі розглядаються прикладні аспекти (квантові інтерферометри, болометри і т.інш.). В другій частині вивчаються взаємодія абрикосівських вихорів з дефектами кристалічної структури і крип вихрової решітки, а також ефекти, характерні для високотемпературних надпровідників. Акцент робиться на застосування надпровідників для виготовлення дроту з високою струмонесучою здатністю і створення високих магнітних полів.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

 

5. ФІЗИКА ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ. Фізичні явища у мезоскопічних системах, поняття та методи квантової механіки з метою дослідження мезоскопічних явищ, поняття кубітів при дослідженнях систем у змішаних станах, квантові точкові контакти у двовимірному електронному газі, техніка  теоретичного дослідження транспорту тепла і термоелектричних ефектів у балістичних системах, дослідження явища резонансного тунелювання у дисперсних системах,   фізичні характеристики квантових точок у тому числі і при наявності кулонівської блокади,   фізичні явища у вуглецевих нанотрубках в залежності від кута кіральності,  фізичні процеси у молекулярних транзисторах,  фізичні уявлення щодо основних квантово-механічних законів, які обумовлюють існування надпровідного стану у ВТНП при температурах багато більше 100 К,   основні експериментальні методи, за допомогою яких була отримана більшість відомостей про електронні стани у ВТНП сполуках, взаємозв’язки між електронними властивостями і практичним використанням ВТНП у технічних пристроях.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

6. ФІЗИКА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКІВ (ОНП). Методи і виводи теорії надпровідності,  способи їх використання для обробки сучасних експериментів в фізиці низькотемпературних і високотемпературних надпровідників.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

7. ФІЗИКА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКІВ (ОПП). Методи і виводи теорії надпровідності,  способи їх використання для обробки сучасних експериментів в фізиці низькотемпературних і високотемпературних  надпровідників.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

8. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ. Методи досліджень контактів Джозефсона та ефектів у надпровідниках зі слабими зв'язками, принципи вимірювань фізичних характеристик надпровідників, теоретичні і практичні навиків в галузі вивчення твердих тіл при низьких температурах; уявлень про люмінесценцію і процеси, пов’язані з фотопровідністю у напівпровідниках; основоположні  уявлення про оптичні властивості метаматеріалів, історія та сучасний стан експериментальних досліджень метаматеріалів; принцип побудови квантового комп’ютера та про алгоритми квантового обчислення.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

9. ФІЗИКА КВАНТОВИХ РІДИН. Статистичні особливості, термодинамічні і кінетичні властивості квантових рідин; теоретичні моделі поведінки квантової рідини; способи отримання низьких і наднизьких температур, царина застосування квантових рідин і особливості їх впливу на структуру і властивості матеріалів.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

10. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ. Викладаються основи комп’ютерної обробки експериментальних даних, а також розрахунків фізичних характеристик і параметрів досліджуваних об’єктів на основі даних, що отримані. Вивчаються основні можливості стандартної програми “Origin”. ОПП

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

11. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ. Викладаються основи комп’ютерної обробки експериментальних даних, а також розрахунків фізичних характеристик і параметрів досліджуваних об’єктів на основі даних, що отримані. Вивчаються основні можливості стандартної програми “Origin”. ОНП

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

12. СПЕЦПРАКТИКУМ.  Ознайомлення студентів кафедри фізики низьких температур з фізичним експериментом за умов низьких і наднизьких температур, з конструкційними і функціональними матеріалами, які використовуються у сучасній промисловості і космічній галузі, де низькі температури є невід’ємною умовою надійного функціювання обладнання.

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс

13.  СПІНОВА ДИНАМІКА ФЕРОМАГНЕТИКІВ. Ознайомлення  студентів  з  основними  уявленнями  спінової  динаміки  в  рамках макроскопічного  та  квантового  підходів,  розгляд  ролі  її  в  описі  властивостей магнітновпорядкованих речовин при низьких температурах. 

Завантажити:

робоча програма курса

навчально-методичний комплекс