Физический факультет

Бадіян Євген Юхимович

   

  Професор кафедри фізики твердого тіла, Заслужений викладач
  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

  Pобочий телефон: +38 (057) 707-53-47; +38(057) 707-56-81;
  Адреса: 61022, Україна, м. Харьков, пл. Свободи, 4, кімн. I-22, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тела.
  E-mail: Evgeny.E.Badiyan@univer.kharkov.ua


   У 1961 році закінчив фізико-математичний факультет Харківського державного університету ім. А.Г. Горького. У 1968 році під керівництвом проф. Пінеса Б.Я. захистив кандидатську дисертацію. З 1970 року - доцент кафедри фізики твердого тіла, з 2009 року - професор кафедри фізики твердого тіла. Має вчене звання професора, Заслужений викладач Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. За високі досягнення в навчальній, науковій та виховній роботі нагороджений медаллю імені В. Н. Каразіна. За особисті досягнення у галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних проблем нагороджений Харківською обласною державною адміністрацією дипломом стипендіата в галузі науки імені Г.Ф. Проскури
Навчальна робота
   Протягом багатьох років читав та читає спецкурси «Кристалографія», «Фізичне матеріалознавство», «Дефекти кристалічної будови», «Вступ до фізики твердого тіла», «Дифузійні процеси в металах і сплавах», «Техніка фізичного експерименту» та інші, керівник багатьох курсових, бакалаврських та магістерських робіт. За його ініціативою та під безпосереднім керівництвом створена навчальна лабораторія з вивчення структури твердих тіл, модернізується практикум з фізичного матеріалознавства.
Наукова діяльність
   Наукові інтереси - це, насамперед, фізика міцності та пластичності кристалічних тіл, взаємозв'язок структурних змін і релаксаційних процесів при пластичній деформації кристалічних тіл у широкому температурному інтервалі, рентгеноструктурні дослідження. Протягом багатьох років займався проблемою стійкості покриттів, що відбивають, для лазерної техніки; впливу факторів космічного впливу на властивості полімерних матеріалів; дослідженням властивостей зміцнювальних покриттів. Був науковим керівником більше десятка госпдоговірних робіт. Автор великого числа різних наукових розробок, серед яких: спосіб моделювання атомної структури меж зерен; спосіб дослідження із використанням комп'ютерних технологій орієнтаційних змін, що відбуваються в кристалічних матеріалах при пластичній деформації; різних методик комп'ютерної металографії; способу вакуумного загартування сталі; методик рентгенографічних досліджень субструктурних характеристик у кристалічних зразках.    Автор близько 200 наукових публікацій, у числі яких навчальний посібник “Практична кристалографія» з грифом МОН України, 16 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Нагороджений нагрудним знаком “Винахідник СРСР”. Науковий керівник шести кандидатських дисертацій.

Основні наукові публікації:

 • Пинес Б.Я., Бадиян Е.Е., Хижковый В.П. Исследование кинетики ползучести у монокристаллов металлов и сплавов при высоких температурах // ФТТ. – 1963, – № 5, – С. 2859-2871.
 • Пинес Б.Я., Сиренко А.Ф., Бадиян Е.Е., Солнышкин Д.И. К рентгенографиче­ской методике определения субструктуры // Кристаллография. – 1967, – т. 12, – вып. 3. – С. 423 – 429.
 • Пинес Б.Я. Бадиян Е.Е., Диффузионная ползучесть и субструктура образцов алюминия разной чистоты // ФММ. – 1970. – т.29, – вып. 4. – С. 847–856
 • Badiyan E.E., Sirenko A.F. Бадиян Е.Е., An investigation of the Substructural Changes Accompanying High-Temperature Creep of Mono- and Polycrystalline Nickel Samples // J. Mat. Sci. – 1971, – № 6. – Р. 1479 – 1485
 • Сиренко А.Ф., Пирогов Ю.А., Бадиян Е.Е., Прокопенко М.И. Ренггенографическое исследование субструктуры окиси магния, полученной разложением различных соединений магния // Известия АН СССР. – 1975. – т.11, №3. – С. 455-459
 • Startsev V.I., Badiyan E.E., Osetski A.I., Soldatov V.P. Temperature and stress dependences of creep in single crystals of lead between 20 and 300 K // J. Mat. Sci. – 1975. – 10,  – С. 387-392
 • Бадиян Е.Е., Зарубина С.В. Влияние примесей серебра на высокотемпературную ползучесть монокристаллических образцов алюминия // ФММ. – 1978. – т.46, вып. 3. – С. 609-613
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Бахарев С.А. Закономерности пластической деформации монокристаллов алюминия в условиях активного нагружения в широком интервале скоростей деформирования // УФЖ. – 1983. – т.28, – №11. – С. 1715-1718
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Солхдост Ш.З. Роль тройных стыков границ зерен в пластической деформации и разрушении поликристаллов алюминия // Металлофизика и новейшие технологии. – 1994. – т.16, № 1. – С. 56 – 61
 • Badiyan E.E., Tonkopriad A.G., Sakharova N.A., Special features of plastic deformation and failure of aluminium two – dimensional polycrystals // Functional Materials. – 1996. – V.3, – №1. – P. 81 – 83
 • Badiyan E.E., Rabukhin V.B. On increased energy and diffusion permeability of ternary grain joints in metal polycrystals // Functional Materials.– 2003.– V. 10, № 2.– p. 243 – 246.
 • Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Sakharova N.A., Shekhovtsov O.V. Computerized procedure for study of grain size distribution in polycrystals // Functional Materials.– 2001.– V. 8, № 2.– p. 407 – 409.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Атомная структура и энергия жестких границ зерен ГЦК-кристаллов // МФиНТ.– 2004.– Т.26, №6.– С. 809-819.
 • Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Sakharova N.A., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Structural relaxation at plastic deformation of two-dimensional polycrystals with fcc lattice // Functional Materials. – 2004.– V. 11, № 2.– p. 402 – 409.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Влияние границ зерен и границ деформационного происхождения на развитие пластической деформации в двумерных поликристаллах меди и алюминия // ДиРМ.– 2005.– № 11.– С. 24 – 27.
 • Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Optical technique of investigation of the structural changes during a plastic deformation of aluminium polycrystals // Functional Materials. – 2006.– V. 13, № 3. – P. 411-414.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Ориентационные изменения и развитие трещин в процессе пластической деформации двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 361 – 371 .
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Гриценко В.И. Влияние упрочняющих покрытий из нитрида титана на развитие пластической деформации и механические свойства двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2010. – Т. 32. – № 6. – С. 775-784.
 • Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Зетова Т.Р. Оптическая методика исследования in situ ориентационных и структурных изменений, сопровождающих пластическую деформацию поликристаллических образцов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2010. – Т. 76. – № 8. – С. 34 – 38.
 • Патент 93021 Україна, МПК G01N 21/00, G01N 21/17, G01N 33/20. Спосіб визначення кристалографічної орієнтації зерен на поверхні полікристалічного зразка / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Зєтова Т.Р.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. –№ а 2010 02923; заявл. 15.03.10; опубл. 27.12.10, Бюл. №24.
 • Патент 019547 Россия. Способ выявления границ зерен на поверхности поликристаллического образца / Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В.; – № 2011113196; заявл. 05.04.11; положительное решение от 20.04.2011 г.