Фізичний факультет

Фаховий вісник

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Фізика"

   Вісник містить статті, присвячені сучасному стану теоретичних та експериментальних досліджень в галузі фізики.
   Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів та студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів та наукових установ.

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛУ

1. Теоретична фізика
2. Фізика твердого тіла
3. Фізика низьких температур
4. Фізика магнітних явищ
5. Оптика та спектроскопія
6.  Загальні питання фізики і серед них: методологія та історія фізики, математичні методи фізичних досліджень, методика викладання фізики у вищій школі, техніка та методика фізичного експерименту тощо.

Мова статей – українська та англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

   Загальний обсяг тексту рукопису статті повинен займати не більше ніж 15 сторінок.
   Рукопис статті складається з титульної сторінки, на якій вказані: назва статті, ініціали, прізвища, ORCID, авторів, поштова адреса установи, в якій була виконана робота, класифікаційні індекси за системами PACS та УДК, електронна адреса одного з авторів; анотацій з ключовими словами, викладених українською та англійською мовами (анотація мовою статті розміщується на титульній сторінці, анотація разом з назвою статті, ініціалами та прізвищами авторів, поштовою адресою установи та ключовими словами, викладеними  другою мовою, – в кінці рукопису); основного тексту статті, який має бути структурованим; списку літератури з посиланнями на DOI, якщо вони присвоєні; підписів під рисунками; таблиць; рисунків: графіків, фотознімків. 
   Висновки не повинні повторювати анотацію. Анотація має бути за обсягом не менш ніж 1800 символів. В ній мають бути відображені постановка задачі, методи дослідження, основні наукові результати та висновки.
   В україномовних статтях підписи до рисунків і таблиць дублюються англійською мовою. За наявності в тексті кириличних або неангломовних цитувань надаються список літератури і розділ REFERENCES. За їх відсутності – тільки розділ REFERENCES.

   При оформленні у REFERENCES кириличних та неангломовних цитувань вказується авторський (офіційний) англійський варіант назви роботи та імен авторів. За його відсутності наводиться переклад англійською мовою (загальновживаний у літературі, якщо він існує). Наприкінці посилання необхідно вказати мову першоджерела, з якого зроблено переклад – наприклад, (In Ukrainian).

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ РУКОПИСУ СТАТТІ:

   Текст рукопису статті має бути набраний у форматі MicrosoftWord, починаючи з версії 2013 у форматі *.docx.
   Формат аркуша − А4. Поля: зліва та справа – 2 см, верхнє – 2.5 см, нижнє − 3 см. Шрифти Times New Roman (Cyr) та Arial, міжрядковий інтервал – значення множнику 1.1.
   Назва та підзаголовки статті набираються великими літерами, крапка в кінці заголовка не ставиться.
   Назва статті, автори, назва організації та анотація розташовуються в одну колонку. Основний текст статті розташовується у дві колонки, ширина колонки – 8.25 см, відстань між колонками – 0.5 см. Допускається розташування тексту в одну колонку, якщо в статті великі рисунки, таблиці та багато великих формул.
   Рисунки та фотографії мають бути відскановані з досить високою роздільною здатністю (300 DPI – 600 DPI) та вставлені в текст статті. Наявні на рисунках і фотографіях цифри і написи повинні зазначатися мовою основного тексту статті та добре читатися. Усі фізичні величини подаються в одиницях системи СІ і мовою основного тексту статті. Літерні позначення фізичних величин  подаються курсивом.
   Для запису формул і рівнянь слід використовувати вбудований редактор рівнянь.
   Матеріал статті розташовується в наступному порядку:
   Номер умовної десяткової класифікації (УДК) та (PACS): розмір шрифту 10 пт, накреслення звичайне, відступів немає, розташування зліва.
   Назва статті: шрифт Arial, розмір 14 пт, накреслення жирне, відступів немає, розташування центроване.
   Автори (ініціали, прізвища): шрифт Arial, розмір 13 пт, накреслення звичайне, відступів немає, розташування центроване.
   Назви організацій (повна назва організації, місто, країна, електронна адреса Шрифт Times New Roman (Cyr), розмір 9 пт, накреслення курсивний напис, відступів немає, розташування центроване.
   Анотація (мовою основного тексту статті): Шрифт Times New Roman (Cyr), розмір 9 пт, накреслення звичайне, відступ першого рядку абзацу 0.75 см, розташування по ширині.
   Ключові слова: Шрифт Times New Roman (Cyr), розмір 9 пт, накреслення курсивний напис, відступ рядку абзацу 0.75 см, розташування по ширині.
   Текст статті: Шрифт Times New Roman (Cyr), розмір 10 пт, накреслення звичайне, відступ першого рядка абзацу 0.75 см, розташування по ширині. Слова повинні розділятися тільки одним пропуском. Неприпустимий пропуск після слова перед розділовими знаками. Текст набирається з вживанням тільки знака м'якого переносу (знак переносу в поєднанні з клавішею Ctrl). Між значенням величини та одиницею її виміру ставиться жорсткий пропуск (Ctrl+Shift+пробіл).
   Найменування підзаголовків: Шрифт Times New Roman (Cyr), розмір 10 пт, накреслення жирне, відступів немає, розташування центроване.
   Підпис під рисунком: Шрифт Times New Roman (Cyr), розмір 10 пт, накреслення звичайне курсивне, відступи першого та подальших рядків абзацу 0.75 см, розташування центроване.
   Формули: Шрифт Times New Roman (Cyr), розмір 10 пт, накреслення звичайне, розташування по ширині. Нумерація формул у круглих дужках з правого краю рядка.

   Література: Шрифт Times New Roman (Cyr), розмір 9 пт, накреслення звичайне, відступів немає, розташування по ширині. Не допускаються посилання на неопубліковані матеріали. Посилання наводяться мовою оригіналу.

Приклад оформлення графиків:

   Товщина ліній не більш 0,5 мм, але не менш 0,18 мм. Величина літер на підписах не більш 14 pt , але не меньш 10 pt, гарнітура Arіal.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ:

1. І.П. Пінкевич, В.Й. Сугаков. Теорія твердого тіла, ВПЦ "Київський університет", К. (2006), 333 с.
2. М.В. Гнатенко. УФЖ, 60, 5, 390 (2015). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.135731
3. K. Janakiraman, S. Swamiappan. Materials Letters, 357, 135731 (2024). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.135731
4. A.D. Ashby. Phys.Rev., A19, 213 (1985). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.135731
5. D.V. Vert. In Progress in Metals, ed. by R. Speer, USA, New York (1976), v.4, p.17. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.135731

ДО РЕДАКЦІЇ НАДАЮТЬСЯ:

1. Два роздруковані примірники рукопису статті, які підписані її авторами.
2. Електронна версія рукопису та дані щодо контактів для спілкування з її авторами. Матеріали слід надіслати електронною поштою на адресу physics.journal@karazin.ua.
3. Направлення від установи, де була виконана робота, і акти експертизи у двох примірниках; адреса, прізвище, повне ім’я та по-батькові авторів; номери телефонів, E-mail. Необхідно також зазначити автора рукопису, відповідального за спілкування з редакцією журналу.
   Матеріали рукопису статті потрібно направляти за адресою: Редакція журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет, майдан Свободи, 4, Харків.

Редакційна колегія

Головний редактор:
Вовк Р.В. - доктор фіз. - мат. наук, професор , ХНУ імені В.Н.Каразіна, Україна
Заступник головного редактора:
Пойда В.П. – доктор техн. наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна
Відповідальний секретар:
Коршак В.Ф. – кандидат фіз.-мат. наук, доцент, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна

Технічний редактор
Шурінов Р.В. – кандидат фіз.-мат. наук, доцент, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна

Редакційна колегія
Бойко Ю.І. – доктор фіз.-мат. наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна
Гуревич Ю.Г. – доктор фіз.-мат. наук, професор, Дослідницький центр, Мексика
Зиман З.З. – доктор фіз.-мат. наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна
Лазоренко О.В. – доктор фіз.-мат. наук, доцент, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна
Пархоменко О.О. – доктор фіз.-мат. наук, с.н.с., ННЦ ХФТІ НАНУ, Україна
Петченко О.М. – доктор фіз.-мат. наук, професор, ХНУ МГ ім. О.М. Бекетова МОН України
Портной М.Ю. – доктор фізики, професор, університет Ексетеру, Великобританія
Рошко С.М. – доктор фізики, професор, Лондонський центр нанотехнологій, Великобританія
Соколенко В.І. – доктор фіз.-мат. наук, завідувач відділом, ННЦ ХФТІ НАНУ, Україна
Хронеос Олександр – доктор фізики, професор, Імперіал коледж, Великобританія
Фегер Олександр – доктор фіз.-мат. наук, професор, інститут фізики університету імені Шафарика, Кошице, Словакія
Федоров П.М. – доктор фіз.-мат. наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна
Шкловський В.А. – доктор фіз.-мат. наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна
Шкуратов Ю.Г. – член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна
Ямпольський В.О. – член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна

Адреса редакції:
Україна, 61022, Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет,
 +38 (057)-707-56-76, physics.journal@karazin.ua