Фізичний факультет

Спеціалізована Вчена рада Д 64.051.03

   Наказом Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 р. створено в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізовану вчену ради Д 64.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями
        01.04.05 - оптика, лазерна фізика;
        01.04.07 - фiзика твердого тіла;
        01.04.11 – магнетизм
строком на три роки.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 64.051.03

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь

Шифр спеціальності
в раді

Шкуратов Юрій Григорович
(голова спеціалізованої вченої ради)

д.ф.-м.н.,

01.04.05

Пойда Володимир Павлович
(заступник голови спеціалізованої вченої ради)

д.т.н.,

01.04.07

Шурінова Олена Володимирівна
(вчений секретар спеціалізованої вченої ради)

к.ф.-м.н.,

01.04.11

Бельська Ірина Миколаївна

д.ф.-м.н.,

01.04.05

Бойко Юрій Іванович

д.ф.-м.н.,

01.04.07

Бутрим Олександр Юрійович

д.ф.-м.н.,

01.04.05

Вовк Руслан Володимирович

д.ф.-м.н.,

01.04.11

Галунов Микола Захарович

д.ф.-м.н.,

01.04.05

Дзюбенко Михайло Іванович

д.ф.-м.н.,

01.04.05

Єфімова Світлана Леонідівна

д.ф.-м.н.,

01.04.05

Зиман Золтан Золтанович

д.ф.-м.н.,

01.04.07

Кунцевич Станіслав Петрович

д.ф.-м.н.,

01.04.11

Лісовський Валерій Олександрович

д.ф.-м.н.,

01.04.11

Малихін Сергій Володимирович

д.ф.-м.н.,

01.04.07

Петченко Олександр Матвійович

д.ф.-м.н.,

01.04.07

Самофалов Володимир Миколайович

д.ф.-м.н.,

01.04.11

Соколенко Володимир Іванович

д.ф.-м.н.,

01.04.11

Чібісов Дмитрій Васильович

д.ф.-м.н.,

01.04.11

 

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА:
Постанова КМ України Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів від 1.03.1999
Постанова КМ України Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника від 24.07.2013
Наказ МОН України Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 10.10.2011
Наказ МОН України Положення про спеціалізовану вчену раду від 14.09.2011
Наказ МОН України Про затвердження переліку наукових спеціальностей від 30.09.2011
Наказ МОН України Про опублікування результатів дисертацій від 2.11.2012
Наказ Міністерства статистики України Про затвердження форми первинного обліку N П2 ДС та Інструкції по її заповненню від 28.12.1995

ІНСТРУКТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ:
Перелік друкованих фахових видань України
Перелік електронних фахових видань України
100 запитань і відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

   Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.09.2011 № 1059 затверджено «Положення про спеціалізовану вчену раду», у відповідності до якого, встановлений наступний перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня.
   Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня:
   - Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
   - Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.
   - Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
   - Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
   - Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки (2 примірники).
   - Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) у разі зміни здобувачем імені.
Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами).
   - Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку, якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
   - Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України (2 примірники), для здобувачів наукового ступеня доктора наук. У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).
   - Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук). Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
   - Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).
   Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.
   До документів додаються:
   - Дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам.
   - Автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники).
   - Монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря.
   - Автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
   - Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
   - Чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.
   - Компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники).
   - Компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації для передавання до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Ім’я файла — dis.doc.
   При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.