Физический факультет

Шеховцов Олег Валерійович

   

  Заступник декана фізичного факультету з загальних питань.

  Доцент кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики.

  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет.
  Телефон: +38 (057) 707-54-19;
  E-mail: shekhovtsov@yahoo.com

   Закінчив фізичний факультет Харківського державного університету 1997 року. У 2005 році закінчив аспірантуру Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, захистив кандидатську дисертацію на тему «Ротаційні ефекти при пластичній деформації двовимірних полікристалів із ГЦК-граткою» за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. Працював на посадах асистента і старшого викладача кафедри експериментальної фізики. З 2010 року обіймає посаду доцента кафедри експериментальної фізики.
   Викладає навчальні дисципліни «Електрика та магнетизм», «Оптика», «Медична та біологічна фізика».
   Напрям наукових досліджень – фізика пластичності та міцності металів. Опублікував у співавторстві 75 наукових праць, із них статей у наукових фахових журналах – 31, тез доповідей на наукових конференціях – 37, патентів на винахід – 6, патентів на корисну модель – 1.

Основні наукові публікації:
1. Бадиян Е.Е., Шеховцов О.В. К вопросу о природе низкой энергии специальных границ кручения // Физика металлов и металловедение. – 2006. – Т. 102, № 2. – С. 196-200.
2. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Crystallogeometric regularities of main crack origination and development in two-dimentional aluminum polycrystals // Functional Materials. – 2007. – V.14, № 2. – Р. 249-251.
3. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Ориентационные изменения и развитие трещин в процессе пластической деформации двумерных поликристаллов алюминия // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 361-371.
4. Патент на винахід № 96557, МПК: C21D 9/00 (2006.01), C21D 1/00 (2006.01), C21D 1/78 (2006.01), C21D 1/18 (2006.01), Україна. Спосіб вакуумної термічної обробки сталевих виробів / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В. – Заявл. 07.04.2011, номер заявки: a 2011 04225. Опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21.