Фізичний факультет

Шурінов Роман Володимирович

    кандидат фізико-математичних наук,
    доцент кафедри фізики твердого тіла;

    Tел.: +38 (057) 707-56-81;
    Адрес: 61022, Україна, м. Харьков, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тела, к. 1-22;
    E-mail: roman.v.shurinov@gmail.com


   У 2001 р. закінчив фізичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за фахом фізик, викладач фізики та математики.
   З 2001 року по 2005 рік працював на кафедрі фізики твердого тіла фізичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна на посаді інженера. У 2005 – 2008 р. р. навчався в аспірантурі при кафедрі фізики твердого тіла фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
   У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію “Орієнтаційні зміни та закономірності виникнення й розвитку тріщин у процесі пластичної деформації двовимірних полікристалів алюмінію при кімнатній температурі” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла, під керівництвом кандидата фізико-математичних наук, професора Бадіяна Євгена Юхимовича.
   З березня 2016 р. працює в ХНУ імені В. Н. Каразіна на посаді доцента кафедри фізики твердого тіла фізичного факультету.

      Навчальні курси:
   Викладав навчальні спецкурси: “Основи фізичного матеріалознавства”, “Високотемпературні процеси в металах і сплавах”, “Використання ПК у навчальному процесі”, “Використання ПК у наукових дослідженнях”; проводить лабораторні заняття з “Фізичного матеріалознавства” та практичні заняття до курсів: “Використання ПК у навчальному процесі”, “Використання ПК у наукових дослідженнях”, "Комп’ютерне моделювання фізичних процесів і явищ", "Радіаційні дефекти в твердих тілах", "Сучасна металографія".

      Наукові інтереси:
   Займається фундаментальними науковими дослідженнями, які спрямовані на вивчення релаксаційних процесів, що відбуваються у двовимірних полікристалах за умов пластичного деформування. За результатами наукових досліджень опубліковано 92 наукові праці, має 8 патентів, розроблено декілька оригінальних методик, які використовуються для наукових досліджень і у навчальному процесі.

      Основні наукові публікації:
1. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Атомная структура и энергия жестких границ зерен ГЦК-кристаллов // МФиНТ. – 2004. – Т. 26, №6. – С. 809-819.
2. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Sakharova N.A., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Structural relaxation at plastic deformation of two-dimensional polycrystals with fcc lattice // Functional Materials. – 2004.– V. 11, № 2.– p. 402 – 409.
3. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Проведение количественного металлографического анализа с использованием компьютерной технологиии // Заводская лаборатотия. Диагностика материалов.– 2005.– Т. 71, № 2.– С. 32 – 34.
4. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Влияние границ зерен и границ деформационного происхождения на развитие пластической деформации в двумерных поликристаллах меди и алюминия // ДиРМ.– 2005.– № 11.– С. 24 – 27.
5. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Optical technique of investigation of the structural changes during a plastic deformation of aluminium polycrystals // Functional Materials. – 2006.– V. 13, № 3. – P. 411-414.
6. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Crystallogeometric regularities of main crack origination and development in two-dimentional aluminium polycrystals // Functional Materials. – 2007. – V. 14, № 2. – P. 249-251.
7. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Влияние ротационной структуры на разрушение двумерных поликристаллов алюминия // ДиРМ. – 2007.– № 12. – С. 17 – 21.
8. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Ориентационные изменения и развитие трещин в процессе пластической деформации двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 361 – 371 .
9. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Formation of micro-discontinuities during thermal processing and plastic deformation of polycrystalline materials. // Functional Materials. – 2008.– V. 15, № 2. – P. 198 – 202.
10. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Гриценко В.И. Влияние упрочняющих покрытий из нитрида титана на развитие пластической деформации и механические свойства двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2010. – Т. 32. – № 6. – С. 775 – 784.
11. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Зетова Т.Р. Оптическая методика исследования in situ ориентационных и структурных изменений, сопровождающих пластическую деформацию поликристаллических образцов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2010. – Т. 76. – № 8. – С. 34 – 38.
12. Патент 93021 Україна, МПК G01N 21/00, G01N 21/17, G01N 33/20. Спосіб визначення кристалографічної орієнтації зерен на поверхні полікристалічного зразка / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Зєтова Т.Р.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. –№ а 2010 02923; заявл. 15.03.10; опубл. 27.12.10, Бюл. №24.
13. E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, O.V. Shehovtsov, R.V. Shorinov, T.R. Zetova. Optical Technique for the In Situ Study of Orientation and Structure Changes Accompanied the Plastic Deformation of Polycrystalline Specimens of Aluminum // Inorganic Materials. – 2011. – №15. – P. 1663 – 1666.
14. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Эффект выявления границ зерен и двойниковых границ в результате нанесения царапин методом склерометрии на поверхность поликристаллического образца // МФиНТ. – 2011. – Т. 33. – № 10. – С. 1375 – 1382.
15. Патент на корисну модель № 69997 Україна, МПК(2012.01) G01B 11/00, G01J 3/00. Спосіб проведення кількісного структурного аналізу полікристала з використанням комп’ютерних технологій / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № u 2011 12764; заявл. 31.10.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл. №10.
16. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Диброва Д.В. Способ визуализации анизотропии механических свойств при склерометрических исследованиях поликристаллических образцов алюминия и меди // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2012. – Т. 78 . – № 11. – С. 28 – 31.
17. Патент 104249 України, МПК (2013.01), G01N 21/00, G01N 33/20 (2006.1). Спосіб візуалізації орієнтаційної неоднорідності та морфології поверхні монокристала або окремих зерен полікристала / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Зетова Т.Р., Казачкова К.С.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № а 2012 14845; заявл. 24.12.12.; опубл. 10.01.14, Бюл. №1.
18. Е.Е. Бадиян, А.Г. Тонкопряд, О.В. Шеховцов, Р.В. Шуринов, Т.Р. Зетова, Е.С. Казачкова Визуализация cубструктурной и ориентационной неоднородности в отдельных зернах поликристаллических образцов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2014. – Т. 80 . – № 8. – С. 37 – 40.
19. E. E. Badiyan, A. G. Tonkopryad, O. V. Shekhovtsov, R. V. Shurinov, T. R. Zetova, K. S. Kazachkova Determination of Characteristics of Substructure and Orientation Inhomogeneity in Polycrystalline Specimens // Functional Materials. – 2014.– V. 21, № 3. – P. 307–312.
20. Патент 108245 України. МПК F03G 7/06 (2006.01), F16K 31/02 (2006.1). Термомеханічний пристрій для одержання великих переміщень робочого штока / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Тимощук А.М.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № а 2013 01503; заявл. 08.02.13.; опубл. 10.04. 2015 р.
21. Badiyan E. E., Tonkopryad A. G., Shekhovtsov O. V., Shurinov R. V., Zetova T. R., Kazachkova K. S. Investigation of origination and development of the surface deformation relief of crystalline materials by laser radiation // Functional Materials. – 2015.– V. 22, № 3. – P. 396–401.
22. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Пластические ротации в поликристаллических фольгах алюминия // МФиНТ. – 2015. – Т. 37. – № 6. – С 951 – 960.
23. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Зетова Т.Р., Шурінов Р.В.; Талах С.В., Дергачева А.В. Особенности структуры двумерных поликристаллов меди, полученных методом рекристаллизации, и характер ее изменения в процессе пластического деформирования // ВАНТ. – 2016. №1(101), – С. 88 – 91
24. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В. Влияние температуры на закономерности пластической деформации и механические характеристики фольг al с покрытием из нитрида титана // ВАНТ. – 2016. №1(102), – С. 92 – 98
25. Badiyan E. E., Tonkopryad A. G., Shekhovtsov O. V., Shurinov R. V., Zetova T. R. Substructure and orientation heterogeneity of polycrystalline aluminum and its changes during plastic deformation // Functional Materials. – 2016.– V. 23, № 4. – P. 561–569.
26. E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, T.R. Zetova, R.V. Shurinov, S.V. Talakh, A.V. Dergacheva Features of structure of copper two-dimensional polycrystals obtained by recrystallization method and nature of its changes in process of plastic deformation // ISSN 1562-6016. Problems of Atomic Science and Technology. 2016. №1(101), p. 88-91.
27. E.E. Badiyan, A.G. Tonkopryad, T.R. Zetova, R.V. Shurinov Effects of temperature on the laws of plastic deformation and mechanical characteristics foils al coated with titanium nitride // ISSN 1562-6016. Problems of Atomic Science and Technology. 2016. №2(102), p. 92-98.