Физический факультет

Ткаченко Микола Васильович

  кандидат фізико-математичних наук,
  доцент кафедри фізики твердого тіла,

  Pобочий телефон: +38 (057) 707-50-08 (кафедра фізики твердого тіла)
  Адреса: 61022, Україна, м. Харьков, пл. Свободи, 4, кімн. 5-48, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тела.
  E-mail: mykola.v.tkachenko@univer.kharkov.ua

   У 1975 році закінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького. У 1990 році під керівництвом проф. Попкова Ю. А. і доц. Єфімової Н. М. захистив кандидатську дисертацію «Невпорядковані стани типу спінового скла в розбавлених феримагнітних окислах». З 2003 року - доцент кафедри фізики твердого тіла. Має вчене звання доцента.
Навчальна робота
   Читає спецкурси «Фізичне матеріалознавство», «Фізичні властивості металів і сплавів», «Фізика реальних кристалів», «Фазові перетворення в твердих тілах», проводить лабораторні роботи на спецпрактикумі з мікроскопії, спектроскопії й термічному аналізу твердих тіл, керівник бакалаврських і магістерських дипломних робіт.
Наукова діяльність пов'язана з різними науковими напрямками:

 • фізика магнітних явищ (вивчення магнітних неупорядкованих станів у розбавлених феримагнітних окислах). Уперше для анізотропних гейзенбеговських систем з короткодією, в яких має місце конкуренція антиферомагнітних взаємодій, проведені систематичні експериментальні дослідження магнітних властивостей, спрямовані на виявлення й ідентифікацію неупорядкованих станів, що реалізуються, насамперед, стану типу спінового скла, а також з'ясування специфіки їхніх властивостей.
 • фізика біоматеріалів (вивчення фізичних явищ, які відбуваються в керамічних біоактивних матеріалах на основі фосфатів кальцію). У цьому напрямку шляхом іонних заміщень створені керамічні композитні матеріали медико-біологічного призначення, які за своїми фізико-хімічними властивостями, морфологією, структурою пористості й високою біоактивністю схожі на мінеральну складову живої кістки, і вивчені їхні фізичні властивості. Розроблено срібло-містка біокераміка, що має антимікробний ефект. Уперше створені керамічні композити, які можуть використовуватися в якості теплогенерирующих «термозерен» при гіпертермічному лікуванні онкологічних патологій, і вивчено їхнє поводження в біологічному оточенні.

Автор близько 100 наукових публікацій, з яких три патенти на винаходи. 

Основні наукові публікації:
   1. Н. Н. Ефимова, Ю. А. Попков. Н. В. Ткаченко. Состояние кластерного спинового стекла в разбавленных ферримагнетиках // ЖЭТФ. – 1986. – Т. 90, в. 4. – С.1413-1420.
   2. Н. Н. Ефимова, Н. В. Ткаченко, А. В. Борисенко. Состояние спинового стекла в разбавленном ферримагнетике со случайной анизатропией. // ФТТ. – 1987. – Т. 29, в. 5. – С.1331-1337.
   3. Н. Н. Ефимова, Ю. А. Попков. Н. В. Ткаченко. Магнитная вязкость в кластерном спиновом стекле. // ФНТ. – 1988. – Т. 14, №9. – С.981-984.
4. Н. Н. Ефимова, Н. В. Ткаченко, И. И. Боковой. Концентрационная х-Т фазовая диаграмма разбавленной системы. ФТТ. – 1989. – Т. 31. в. 6. – С.254-256.
   5. N. N. Efimova, Yu. A. Popkov, N. V. Tkachenko. The Irreversibility and Viscosity Effects in Dilute Ferrimagnets. Phys. stat. sol. (b). // – 1989. – V. 154. – P. 353-363.
   6. Н. Н. Ефимова, Ю. А. Попков. Н. В. Ткаченко. Критические линии в анизатропных диэлектрических спиновых стеклах. // ФНТ. – 1989. – Т. 15, №10. – C.1055-1065.
   7. Н. Н. Ефимова, Ю. А. Попков. Н. В. Ткаченко. Фазовый переход парамагнетик - спиновое стекло в разбавленных ферримагнитных окислах. // ЖЭТФ. – 1990. – Т. 97, в.4. – С.1028-1216.
   8. Н. Н. Ефимова, Ю. А. Попков. Н. В. Ткаченко. Концентрационный переход ФСС-СС в неупорядоченных системах на основе разбавленных ферримагнитных окислов. // ФНТ. – 1990. – Т. 16, №12. – С.1565 – 1575.
   9. Z. Z. Zyman, I. G. Ivanov, D. V. Roсhmistrov, V. I. Glushko, N. V. Tkachenko, S. M. Kijko. Sintering peculiarities for hydroxyapatite with different degrees of crystallinity // J. Biomed. Mater. Res. – 2001. – V. 54. № 2. – P.256-263.
   10. Z. Zyman, N. Tkachenko, M. Epple, M. Polyakov, M. Naboka. Magnesium-substituted hydroxyapatite ceramics // Materiawissenschaft und Werkstofftechnik. – 2006. – V. 37. – P. 474-477.
   11. Z. Z. Zyman, M. V. Tkachenko, D. V. Polevodin. Preparation and characterization of biphasic calcium phosphate ceramics of desired composition. // J Mater Sci: Mater Med. – 2008. – V. 19. – P. 2819–2825. DOI 10.1007/s10856-008-3402-9.
   12. Л.П. Ольховик, З.И. Сизова, Н.В. Ткаченко, В.О. Шеин, П.С. Калинин, Е.Н. Хацько, Е.Я. Левитин, А.А. Коваль Магнитное состояние нанокристаллов Zn-замещенного магнетита. ФНТ. – 2010. – T. 36, вып. 3. – С. 297-291.
   13. Л. П. Ольховик, Н.В. Ткаченко, А. С. Камзин. Физико-технологические принципы создания биосовместимых магнитных наночастиц для медицины. Известия РАН. Серия физическая. // 2010. – Т. 74, № 3. – С. 428–430.
   14. Zyman Z, Tkachenko M. CO2 gas-activated sintering of carbonated hydroxyapatites. J.Eur.Ceram.Soc. 2011. – V. 31. – P. 241–248, doi:10.1016.
   15. Ольховик Л. П., Ткаченко М. В., Зиман З. З., Блажевіч С. В., Кузьмічова Т. Г., Черніков С. В., Камзін А. С. Cпосіб одержування високодисперсного порошку кальцієвмісного гексагонального фериту. Патент 48345 Україна, МПК G01В 49/00, В22F 9/16, H01F 1/12. Заяв. і патентовласник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – № u 2009 10633; заявл. 21.10.09; опубл. 10.03.10, Бюл. №5.
   16. Ольховик Л. П., Борисова Н. М., Ткаченко М. В., Мозуль К. О., Блажевіч С. В., Кузьмичова Т. Г., Черніков С. В., Камзін О. С. Спосіб одержання ультратонких пластинчастих частинок гексагональних феритів. Патент 54514 Україна. Заяв. і патентовласник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – № u 2010 06455; заявл. 27.05.2010; опубл. 10.11.10, Бюл. №21.