Физический факультет

Тонкопряд Алла Григорівна

    кандидат фізико-математичних наук,
    доцент кафедри фізики твердого тіла

    Адреса: 61022, Україна, м. Харьков, пл. Свободи, 4, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тела.
    Телефон: +38 (057) 707-53-47
    E-mail:Alla.G.Tonkopriad@univer.kharkov.ua


   У 1969 році закінчила фізичний факультет Харківського державного університету, у 1972 році - аспірантуру при кафедрі фізики твердого тіла ХДУ. З 1972 року по 1993 рік працювала на кафедрі фізики твердого тіла ХДУ і займала посади від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника. У 1979 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження процесів поверхневого розповсюдження в тонкоплівкових системах зі взаємодіючими компонентами». Вчені звання: старший науковий співробітник за спеціальністю «фізика твердого тіла», доцент по кафедрі фізики твердого тіла. З 1993 р.  по теперішній час – доцент кафедри фізики твердого тіла.
Навчальна робота
   Читала і читає спецкурси: «Фізика твердого тіла», "Фізика реальних кристалів», «Фізичне матеріалознавство», «Механічні властивості металів і сплавів", «Дифузія в твердих тілах», « Фізика твердого стану» та проводить лабораторні роботи на спецпрактикумах з рентгено-структурного аналізу та фізичного матеріалознавства, керує курсовими, дипломними роботами бакалаврів та магістрів.
 Наукова робота
   Наукова діяльність пов’язана з різними науковими напрямками: фізика тонких плівок (елекронографічні дослідження), фізика полімерних матеріалів (дослідження впливу різних факторів космічного впливу на фізичні властивості полімерних матеріалів), фізика міцності та пластичності (дослідження останніх років спрямовані на вивчення релаксаційно-акомодаційних процесів, що відбуваються в двовимірних полікристалах за умов пластичного деформування). Автор понад 150 наукових праць, з яких 14 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Нагороджена нагрудним знаком "Винахідник СРСР". За високі досягнення в навчальній, науковій та виховній роботі нагороджена медаллю імені В.Н.Каразіна.

   З 1981 року по теперішній час –  Учений секретар Вченої ради фізичного факультету.

Основні наукові публікації:
1. Гребенник И.П., Тонкопряд А.Г. Исследование распространения  галлия по поверхности тонких пленок серебра и золота // УФЖ. –1971. –Т. 16, №6. – С.943 – 950.
2. Гребенник И.П., Тонкопряд А.Г.Электронографическое исследование контактирующих пленок индия и с пленками серебра и золота // ФММ. – 1973. –Т.36, вып. 3. –С. 524 –528.
3. Гребенник И.П., Тонкопряд А.Г. Исследование влияния процессов взаимодействия расплава с подложкой на кинетику растекания галлия по поверхности тонких пленок серебра // Физика и химия обработки материалов. – 1978. – №4. – С. 75-85.
4. Быховский А.И., Тонкопряд А.Г. О равновесии жидких пленок  галлия на серебре // ФММ. – 1981. – Т.52, вып.№1. – С.100 – 105.
5. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Бахарев С.А. Закономерности пластической деформации монокристаллов алюминия в условиях активного нагружения в широком интервале скоростей деформирования // УФЖ. – 1983. – т.28, – №11. – С. 1715-1718
6. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Солхдост Ш.З. Роль тройных стыков границ зерен в пластической деформации и разрушении поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 1994. – т.16, № 1. – С. 56 – 61
7. Badiyan E.E., Tonkopriad A.G., Sakharova N.A.. Special features of plastic deformation and failure of aluminium two – dimensional polycrystals // Functional Materials. – 1996. – V.3, – №1. – P. 81 – 83
8. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Sakharova N.A., Shekhovtsov O.V. Computerized procedure for study of grain size distribution in polycrystals // Functional Materials.– 2001.– V. 8, № 2.– p. 407 – 409.
9. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Атомная структура и энергия жестких границ зерен ГЦК-кристаллов // МФиНТ.– 2004.– Т.26, №6.– С. 809-819.
10. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Sakharova N.A., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Structural relaxation at plastic deformation of two-dimensional polycrystals with fcc lattice // Functional Materials. – 2004.– V. 11, № 2.– p. 402 – 409.
11. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Сахарова Н.А., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Влияние границ зерен и границ деформационного происхождения на развитие пластической деформации в двумерных поликристаллах меди и алюминия // ДиРМ.– 2005.– № 11.– С. 24 – 27.
12. Badiyan E.E., Tonkopryad A.G., Shekhovtsov O.V., Shurinov R.V. Optical technique of investigation of the structural changes during a plastic deformation of aluminium polycrystals // Functional Materials. – 2006.– V. 13, № 3. – P. 411-414.
13. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В. Ориентационные изменения и развитие трещин в процессе пластической деформации двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 361 – 371 .
14. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Гриценко В.И. Влияние упрочняющих покрытий из нитрида титана на развитие пластической деформации и механические свойства двумерных поликристаллов алюминия // МФиНТ. – 2010. – Т. 32. – № 6. – С. 775-784.
15. Бадиян Е.Е., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шуринов Р.В., Зетова Т.Р. Оптическая методика исследования in situ ориентационных и структурных изменений, сопровождающих пластическую деформацию поликристаллических образцов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2010. – Т. 76. – № 8. – С. 34 – 38.
16. Патент 93021 Україна, МПК G01N 21/00, G01N 21/17, G01N 33/20. Спосіб визначення кристалографічної орієнтації зерен на поверхні полікристалічного зразка / Бадіян Є.Ю., Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В., Шурінов Р.В., Зєтова Т.Р.; Заяв. і патентовласник ХНУ імені В.Н. Каразіна. –№ а 2010 02923; заявл. 15.03.10; опубл. 27.12.10, Бюл. №24.