Физический факультет

Дубовик Володимир Миколайович

    доцент кафедри експериментальної фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.


    Адреса: пл. Свободи 4, к. 4-41, м. Харків, 61022.
    E-mail: volodymyr.dubovyk@karazin.ua  

   У 1977 р. закінчив фізико-технічний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «К нелинейной теории неодномерной неравновесной плазмы».
   У 1981 – 1989 роках працював у Харівському державному університеті імені О.М. Горького на посаді завідувача лабораторії технічних засобів навчання. З 1989 р. працює на фізичному факультеті Харківського університету на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри експериментальної фізики. У 1992 р. одержав диплом доцента.
   З 2001 р.здійснює керівництво роботою практикумів з атомної фізики і з ядерної фізики та фізики елементарних частинок.
   Напрямки наукової діяльності: фізика плазми, плазмова електроніка, теоретична фізика.
 
 Викладає навчальні дисципліни : «Фізика-електрика і магнетизм», «Фізика-оптика», «Фізика-атомна і ядерна», проводить практичні та лабораторні заняття. Автор понад 60 наукових публікацій та 6 навчальних посібників з фізики.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:
1. Dubovik V.N., Lebedev V.P. Physics of atom and nuclear phenomena. Tutorial book for students of physical specialities at universities. – Kharkov, KNU named after V.N. Karazin, 2011. – 300 p.
2. Dubovik V.N. Solutions of problems and keys to tests on astronomy. Tutorial boo for 11 grade students. Academic level. Kharkiv. Master-class, 2011.
3.  Dubovik V.N. Problematic approach to study physics. / Bliashenko G.S.//All-Ukrainian scientific and practical conference “Actual problems of continuous education”. – Kharkiv: KNU named after V.N. Karazin, 2003. – p.41.
4. Dubovik V.N. Testing system on general physics course. / Andronov V.M., Gapon E.V. // “Physical phenomena in solid states”. Materials of the 5th international conference. – Kharkov, KNU named after V.N. Karazin, October 25-26, 2001, edited by Ulianov V.V. – p. 86.
5. Дубовик В. Н., Лебедев В. П. Физика атома и атомних явлений: учебное пособие для студентов физических специальностей университетов. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина,2012. – 252 с.
6. Дубовик В.М., Сухов В.М. Лекції з молекулярної фізики та термодинаміки : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 160 с. лист №1/11-530 Х.:  ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. –96с.